OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Hellig higen.
Asbjørn Aavik - HELLIG URO

Nylig leste jeg denne setningen i referatet fra et kretsmøte hjemme i Norge: «Årsmeldingen var preget både av hellig utilfredshet og glad takknemlighet- -«

Hellig utilfredshet og glad takknemlighet kan altså forenes i en kristens liv, og i de oppgaver han fikk på jord. Kanskje vi heller burde si det slik: De må være der begge to om kristenlivet skal leves normalt og sunt.

Glad takknemlighet - fordi jeg ble Guds barn, fordi han tilga meg alle mine synder, da jeg falt ham tifote i min nød.  Han kastet alle mine synder bak sin rygg, i havets dyp, og vil aldri mere komme dem ihu. De er glemt for evig.

Glad takknemlighet - fordi jeg eier en daglig full syndenes forlatelse. Hver dag får jeg komme på nytt og bekjenne mine synder ved hans fot og få det oppgjort hos ham. Ved Faderens høyre i dag er han en soning for mine synder.

Glad takknemlighet - for barnekåret - barneretten: at jeg, usle menneskekryp, får kalles hans barn - og være det med alle barnets rettigheter - arving - Kristi medarving.

Glad takknemlighet - for håpet jeg har. Jeg vandrer mot himmelen, mitt nye hjem. Ved døden vil han ta meg til seg for at jeg skal være der hvor han er. da mister døden sin brodd, graven sin gru.

Glad takknemlighet - fordi jeg får tjene Herren den tiden jeg er her på jorden. Fordi jeg fikk hans kall til en gjerning i vingården. Han regner også med meg, har bruk for meg, trenger meg her nede. Jeg trenger ikke stå ledig på torvet.

Se, dette og meget mer er det som skaper den hellige takknemlighet hos en kristen. Dette er det som føder takken og lovsangen, abbaropet og tilbedelsen. Ja, gleden og takknemligheten gjennom evigheten engang blir vel en fortsettelse av det vi fikk oppleve alt her på jorden.

***

Men hva så med den hellige utilfredshet - den hellige higen - gudsbarnets lengsel? Kan dette forenes med glad takknemlighet? Vil ikke da det hele ødelegges - rives i stykker i en indre strid? Er ikke dette å kaste en neve sot i det nettopp fullførte, skjønne maleri. Blir ikke da kristenlivet triste år med solen evig gjemt bak mørke, truende skyer?

Ved begynnelsen av sitt virke på jorden slo Jesus an denne dype, evangeliske tonen. Det var på et fjell. Han hadde satt seg. Disiplene kom til ham, og hån opplot sin munn, lærte dem og sa --:

-Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Mat. 5, 3.

Salig - fattig.
Disse to ting hører altså sammen i en kristens liv. Det var noe av det første Jesus ville gjøre klart for disse unge kristne som fulgte ham opp på fjellet den dagen, og for sine disipler gjennom alle tider.

Salig . . . . Det er den glade takknemlighet.
Fattig. . . . Det er den hellige utilfredshet.
Fattig. . . . Det er en som alltid mangler noe, trenger noe, lengter etter noe, speider etter noe, sukker over seg selv, er ikke tilfredsstillet.

Jeg kan ikke lese Det nye testamentet på grunnspråket, så jeg vet ikke hva der står. Men oversettelsen til kinesisk er meget talende - klarere enn den norske.

«Fattig i ånden» er oversatt med hsü-sin. Rett oversatt er det «porøs hjertejord». Språkbildet er tatt fra den oppløyde, nyharvede åkeren som ligger der ferdig til å ta imot såkornet.

Og ser vi da ikke med en gang sannheten i Jesu ord:
- Salig er den kristen som har et hjerte som er rede til å ta imot, som åkeren tar imot sæden, ikke for å ha den for seg selv, men for en dag å gi tilbake hundre fold.

Hva har en slik nyharvet åker å si deg?
Er den ikke som et rop fra en del av selve jorden - et rop etter noe den kan gjemme i sitt myke skjød, gjøre noe ut av og gi tilbake.

Den som eier dette sinn - denne ånd - denne sjelstilstand - denne innstilling overfor selve guddommen, han er salig sier Jesus. Med andre ord - en kristen som lenges etter å ta imot noe, og er rede til å ta imot.

Derfor sender Herren sin plog og harv uavlatelig over vår hjerteåker, for salige er de som har oppløyd og ferdig harvet hjertejord.

- Himlenes rike er deres. . ..
Med dette sa Jesus at det å bli en kristen er å komme inn i et rike.

Jeg går allikevel uavlatelig med en beklemmende følelse av at de fleste kristne, meg selv medregnet, bare så vidt er kommet innom porten til dette riket - og er fornøyd med det. Jeg er jo en kristen, er jo innenfor. Hvorfor skal det så bråkes noe mer. Dessuten er jeg av de ydmyke kristne, er tilfreds med det jeg har. Jeg hører ikke til disse kristne som flyr lange veier og legger ut mange penger for å komme til møter hvor det store emnet er «Utdyping av det åndelige liv». Nei, jeg hører til de beskjedne i Guds rike... .

Mange av oss kristne - vel de fleste - blir bare der ved døren hele vårt liv. Og så ligger det et rike foran oss og kaller oss til livslang oppdagerferd. Sornmetider har jeg sagt det slik til meg selv, og visst sagt det der ute til de kinesiske kristne og -:

- Det å være en kristen, er hele livet å være på oppdagerferd i et rike - Guds rike - stadig søke, stadig lete, uavlatelig lenges etter noe mer, uoppholdelig tørste og hungre, speide og lytte, haste eller vente.

Dette riket er grenseløst - som Gud er det.
I dette riket har Gud satt meg - satt meg der med hunger og tørst og med en hjertejord opppløyd, oppharvet og rede. . ..

Og så er likevel mitt hjertes jord blitt en hard, tiltrampet landevei. Enn ditt -?

Hvor jeg skulle ønske du var en av disse kristne som stadig oppdager noe i Riket - opplever noe. Plutselig, som du leser Herrens ord en morgen, springer det en kilde i et kapitel du før har lest mange ganger. En kilde som veller fram og gjør deg så ubegripelig rik og glad denne morgen. Og som du ber en kveld, legger Herren plutselig en byrde på deg. Han sto og ventet der ved Rikets vei, hvor du hastet innover for å finne nye skatter. Da stanset han deg og ga deg en byrde du bærer til denne dag. . . . Til de selvtilfredse der borte ved porten kommer aldri han som deler ut byrdene. De er ikke rede til å bære. . . . Og der ved porten springer heller ingen nye kilder. De finnes der inne i de dype, stille skogene, langt vekk fra portlarmen.

Kristenlivets dype kilder springer i ensomhetens vide, glemte skoger.

(Første del af kapitlet "Hellig higen" i HELLIG URO -  af  Asbjørn Aavik - LUNDE FORLAG 1956 -Shafan 14-01-23)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Wilhelm Busch
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen