OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

PÅSKE
Axel Remme - Bibelsk Tro 2/1994

Påskens veldige budskap er forkynnelse av vrede og nåde, av hellighet og kjærlighet, død og håp. Gud åpenbarer giennom feiringen av sitt frelsesverk for slekten. Ved Jesu liv og lidelseshistorie stiller han til skue sin redningsakt for det fortapte menneske. Vi feirer den mest avgjørende stund i historien da Skaperen gjennom pàskedramaets smertefulle hendelser ordnet oppgjøret med sin skapning ved å la sin Sønn være det «Guds lam, som bærer verdens synd» (Joh 1,29; 36).

Sonoffer

Om dette forkynte apostelen Johannes: «...Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for vår synder, og ikke bare for våre, men også for hele verdens» (1 Joh 2,1-2). Påsken viser at Gud selv stiller opp for å redde oss fra vår skyld og dom. «...den rettferdige», den absolutt syndfrie og fullkomne, sin enborne Sønn, gjør han til sonoffer i alles sted. Kristus hentet ikke soningsmidler annet sted fra, men er selv offer. Slik bevitnes det i Heb 9,14; «...Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer»

«Påsken viser at Gud selv stiller opp
for å redde oss fra vår skyld og dom»

Det som skjedde i Getsemane og på Golgata var soning, Guds egen sonofferhandling, som avløste alle andre offer og som gielder for alle til alle tider. Om Jesus sies det at «å bære fram offer - det gjorde han en gang for alle da han ofret seg selv» Heb 7,27).

Guds vrede

Bibelen taler klart om Guds vrede. Jesus sa: «...den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bli over ham» (Joh 3,36). «Guds vrede er åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet» (Rom 1,18). Vreden rammer ugudeligheten, gudsfornektelsen, selvguderiet, forkastelsen av Guds vilje. «Med din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbart» (Rom 2,5). Det mennesket som forkaster Kristus, beholder og øker sin del av Guds vrede over seg. Men «Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus» (1 Tess 5,9). Vår redning er at han har sonet for våre synder. På Golgata rammet Guds vrede Jesus. «Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgierninger. Straffen ble lagt på ham...» (Jes 53,5). Påsken forkynner den hellige Guds vredes dom over menneskets synd og at vi «rettferdiggjorte ved hans blod, ved ham blir frelst fra vreden» (Rom 5,9). Dette er nädens ord til «vredens barn» (Ef 2,3).

Oppgjør

Det viktigste oppgjør for mennesket har skjedd. Gjelden overfor Gud er betalt. Jesus har giort opp for alt og for alle. «Han utslettet skyldbrevet mot oss.» «Det tok han bort da han naglet det til korset» (Kol 2,14).

«Hvor er vår synd, hvor er vår gjeld
hvor er vår vår skam og last
Når alt tilregnet ble Guds sønn
til korset naglet fast.»

Jesus gav alt i oppgjøret og betalte med sitt liv for å gjøre oss skyldfrie for Gud. Da han sa: «Det er fullbrakt!», var både et stedfortredende hellig liv og et fullkomment offer gitt. Med sitt blod skrev han en gang for alle under det oppør for oss som Gud kunne godkjenne. Det finnes ingen annen sanering av vår skyld hos Gud. Derfor trenger alle Jesus!

Kronet verk

Gud har kronet Kristi verk. Ved oppstandelsen bekrefter han Jesu gjerning. Oppstandelsen er Guds stadfestelse og godkjennelse av det oppgjør for syndens skyld og i slektens sted som skjedde langfredag. Den er Guds seierstegn og sterke forkynnelse om at frelsen i Jesus er fullgod, altomfattende og eviggyldig. Gud satte kronen på verket páskemorgen.

«Han sto opp med guddorns velde.
Trøsten står som klippen fast
at hans død og blod skal gjelde»

Seiersdagen

På korset viste Jesus seg som seierherre over de onde maktene og myndighetene (Kol 2,15). Påskebudskapet forkynner seier også over dødens makt. Jesus etterlot seg en tom grav. Han er ikke blant de døde. Han lever! Påskedag er den tomme gravs dag. Men dermed er den også fylte gravers håp: Jesus ble forløst fra døden og skal forløse de døde fra graven. Håpet står til den oppstandne Herre. Dette er vår frimodighet i sorgen og savnet, og i vår frykt mot døden. Vi tror på den seirende, oppstandne Jesus Kristus. Om enn med tårer på kinn og ofte sorg i hjertet, synger vi tillitsfullt med Johan Nordahl Brun:

«Jeg har vunnet. Jesus vant!
Døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet.
Jesus vant, og jeg har vunnet!

Håpets høytid

Påsken er häpets høytid. Den gir oss håp som ikke blekner, men er garantert ved Jesu oppstandelse. Derfor er det så virkelig og perspektivrikt. De dødes oppstandelse er kommet ved et menneske, forkynner Guds Ord (1 Kor 15,21). Jesus gjenreiser livet og lar det til slutt få sitt fullkomne, evigvarende legeme. 

«Det fínnes ingen annen sanering av vår skyld hos Gud.
Derfor trenger alle Jesusl»

Håpet om liv etter døden har sitt feste i påskemorgen. Det er et levende håp fordi Jesus lever. Et håp som ikke blir til skamme, som ikke svikter og svinner, men holder. Derfor lyder det ved dåpen og døden: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde» (1 Pet 1,3).

Guds «JA!»

De som hånte Jesus ba ham stige ned av korset. Men han steg ned i dødsriket og opp av graven. Bare slik fikk Gud oppfylt sin plan og sitt Ord. Derfor kunne apostelen Paulus forkynne: «For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja» (2 Kor 1,20). Med oppstandelsen har alt skjedd som måtte til «for å føre oss fram til Gud». Det skjedde ved «han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Anden» (1 Pet 3,18).

Så og trodde

«Han så og trodde.» Slik vitner Johannes om sin påskemorgen. Det han så var den tomme grav og det han trodde var budskapet om at Jesus var oppstàtt. Vi har fått den tomme gravs tegn ved et samstemmig vitnesbyrd fra alle fire evangeliene. For at også vi skal se og tro på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, så vi kan frelses fra Guds vrede ved hans nåde. Det er påskens hensikt og gave! 

(Axel Remme - Bibelsk Tro 2/1994  - Shafan 15-03-23)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus