OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet (IV)
NORVALD YRI - Bibelsk Tro nr. 3 1993

Kjære leser: I dag skal vi stanse for Romerbrevet 3,21- 5,21. Det er jo et langt og innholdsrikt avsnitt, men vi vil prøve å se på de store sannheter Guds Ord her gir oss. Og så er det vår bønn at du må få se at frelsen og rettferdigheten er din!

Alt er ferdig i Jesus

Det første jeg gjerne vil du skal se, er dette at Gud har ordnet hele frelsen for deg i Jesus. Er ikke det stort? Du har kanskje kjempet og strevet lenge med å finne sikker grunn under din kristenstand. Du hører så mange røster som sier at det ene eller det andre er nødvendig, du må ha noe mer osv. Men se nå hva Gud sier. I påskenummeret stanset vi ved Rom 3,25: «Ham (Jesus) stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet» «Nådestolen» var «det store stedet» «over paktarken i det aller helligste i tabernaklet (se 2 Mos 25 og 3 Mos 16). Gud selv hadde gitt befaling om dette sted, denne innretning over paktarken der ypperstepresten stenket soningsblod. Ser du hvordan Gud selv på forhånd i den gammeltestamentlige lovordning peker framover til Jesus som nådestolen? Du ser Jesus som nådestolen på korset. Du ser hans hellige og rene blod som er gitt og som gjør at Guds nådige og velbehagelige øyne hviler akkurat der. Du ser Lammet som er slaktet og står som din mellommann, din yppersteprest.

Se videre på avsnittet i Rom 5,6-11. Her omtales du og jeg som skrøpelige, ugudelige i oss selv, syndere, fiender. Det er ingen ære til oss. Frelsens grunn ligger ikke i oss, men i Kristus.

Kristus døde for deg, du som i deg selv er ugudelig, ja, en fiende av Gud i ditt gamle hjerte og i ditt syndige vesen. Her får du se inn i Guds forunderlige kjærlighet: Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Jesu blod renser fra vreden, den evige dom og fortapelsen. Bare ved Kristus kunne Gud forlike seg med oss, ja han var i Kristus og forlikte oss med seg selv (2 Kor 5). Har du tenkt på det? Den hellige og rettferdige Gud, ja, den straffende Gud av all synd, møtte seg selv i Kristus. Guds egen Sønn ble gjort til vårt skyldbrev framfor Gud (2 Kor 5,21; Gal 3,13; Kol 2,15 flg.).

Det tredje vi vil peke på i denne sammenheng er dette at Jesus var den eneste som helt og fullt var lydig mot Gud (se Rom 5,12-21). «Den enes lydighet» (Rom 5,19). Hvordan står det til med din sanne lydighet overfor Gud? Igjen og igjen kjenner du på dommen og anklagen i ditt hjerte: Nå var jeg ulydig igjen. Det er så mye som står Gud i mot i meg og ved meg. Ja, slik er det. Din ulydighet kan merkes på alle områder i ditt liv, indre og ytre, usynlig og synlig. Helt fra syndefallets dag er ulydighet mot Gud og hans vilje et kjermemerke på mennesket. De ti Guds bud har gjort dette enda tydeligere. Alt hos deg blir stengt inn under synd og skyld (Gal 3,22). Å bryte ett av Guds bud betyr å bryte alle bud. Du er skyldig i alle. Se på Jesu tale i Bergpreika (Matt 5~7). Her ser du at vi er alle skyldige til den evige fortapelse når vi prøves på Guds bud og hans hellighet. Se også Matt 19 om Jesu samtale med den rike unge mann og med sine disipler. Ingen kan skaffe seg en lydighet fra seg selv som Gud godtar. Nei, det er umulig for mennesket.

Men se nå: Jesus var lydíg! Hele hans liv her på jord var et liv i lydighet. Han var lydig som sant menneske, uten synd. Han døde for deg og stod opp igjen til din rettferdiggjørelse (Rom 4,25).

Se nøye på hele avsnittet i Rom 5,12-21. Se hva som står om Jesus som den siste Adam (sml. 1 Kor 15,45). Han er den store nådegaven som ble gitt til frifinnelse for deg. Han er din store rikdom som består i nåde og rettferdighet for Gud. Hans rettferdige gjerning er nok for at du og alle mermesker i hele verden kan få frelse og tilgivelse for all synd. Se på hans lydighet! Han var lydig som barn, ungdom og mann, og han elsket Gud og nesten med en fullkommen kjærlighet. Bare Jesu Kristi kjærlighet og barmhjertighet oppfylte Guds hellige vilje og bud på alle punkter. Les avsnittet i Luk 10,25-37 om den barmhjertige samaritan, Jesus selv. Se på hans kjærlighet og miskunnhet som i fullkommen lydighet bøyde seg ned til oss som var bundet i syndens og mørkets makt, vi som var falt blant røvere.

Kristi rettferdighet er din ved tro

Og nâ kommer vi til det neste som jeg vil du skal merke deg: Jesu Kristi lydighetsgjerning blir tilregnet deg, du som rekker ut din tomme hånd og sier: Takk, Jesus, for din lydighet i mitt sted! Tenk på denne store sak og les igjennom dette avsnittet igjen. Begynn med Rom 8,21- 31 og se på kap. 4 og 5. Å hvor trett jeg kan bli av å lete etter noe i meg selv som jeg vil ha å vise til overfor Gud. Men erfaringen ut fra Guds Ord sier at alt hos meg er dømt, loven avslører min skyld og dødens vesen i meg. Du skal få se Jesus og hans rettferdighet. Se på troens folk som ikke hadde gjeminger (Hebr 11). Slik var det í den gamle pakts tid, slik er det i den nye pakt. Mosebøkene, profetbøkene og de andre skrifter i GT vitner om Guds rettferdighet ved tro. Ingen ble frelst ved lovgjerninger i den gamle pakt, men ved å tro på Guds løfter om frelse.

I Rom 4 hører vi om Abraham og Sara. Vi hører om David. Vi kunne lett tenke slik at Abraham ble frelst ved sin egen lydighet mot Gud. Men slik er det ikke. Han ble frelst ved tro. Slik fikk han frelse og rettferdighet for Gud.

Abraham og Sara var gamle og kunne ikke få barn. Bibelen fører dette videre til å vise oss at frelsen er umulig for mennesket. Vi skal tenke på at vårt syndige kjød er slik at det kan ikke gi sant åndelig liv. Abraham forsøkte seg ut fra kjød. Han gikk til trellkviimen for å få en sønn. Han fikk en sønn, men det var en som var født etter kjødet, ikke etter ånden. Guds vilje var å undervise oss om at løftet om frelse gjelder der mennesker står uten håp. Merk deg dette. Du ser på deg selv og dine egne åndelige evner, og du finner ingen grunn til at du skal få frelse. Nettopp. Slik er det. Det er umulig for oss mennesker. Men for Gud er det mulig. Han gjorde det som skulle til da han ofret Jesus Kristus for våre synder.

I Rom 4 finner vi ordet «tilregnet» mange ganger. Abraham ble tilregnet Guds rettferdighet ved tro. Han kjente at han var uten håp, men satte sin lit til Guds løfter: «Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han og mektig til å gjøre» (Rom 4,21).

Det var ikke annerledes med David. Se Salme 32 og avsnittet i Rom 4,6 flg. David taler om rettferdighet for Gud uten gjerninger. Den er salig som står i et slikt forhold til Gud. Ja, sier du, men jeg kjenner så lite salighet i mitt sinn og hjerte, så lite lovsang og takk. Kjære leser: Se nøye på det som står om å være salig. Det er å være i en tilstand. Gode, salige følelser får vi fra tid til tid. Vi kjenner oss følbart velsignet av Gud og takker ham for det. Men la oss ikke glemme hva Gud sier om vår salighet. I v. 7 står det slik: «Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult»

Det er noe som har skjedd. Gud har satt deg inn i den salige tilstand ved at han tilga deg alle dine synder. Du ble tilregnet Kristi fullkomne lydighet og rettferdighet. Slik ble du tilgitt alle dine overtredelser. Du fikk rettferdigheten uten at du selv hadde gjerninger å vise til.

Dine synder er skjult. Kan det være sant? Mine synder? Ja, for Jesu blod dekker over all min synd og skyld for Guds åsyn. Guds vrede og forbannelse rammet Jesus for min synd. Jeg tror på Jesus og at hans hellige blod skjuler min synd.

«Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd» (Rom 4,8). Slik leser vi i Salme 32 og i Rom 4. Ditt gamle hjerte anklager deg. Det samme gjør Djevelen og verden. Kanskje er det noen av dine gode vermer som også anklager deg. Det avgjørende er likevel hva Herren, Gud selv i himmelen sier om deg.

Du, en ugudelig en i deg selv, du tror på Jesus. Dermed har han gitt deg sin egen rettferdighet. Gud kan ikke tilregne deg synden. Jeg er kommet så kort i helliggiørelsen og i gode gjerninger, sier du. Det er så mye som jeg kjemper med som kristen. Mitt hjerte er så vanskelig. Og så er det noen som forteller meg at slik kan jeg ikke ha det, om jeg skal være en rett kristen.

Herren sier likevel at du er salig, du som tror på Jesus, og hva mer kan du ønske deg? Du skal få hvile i hans nåde. Han tilregner deg ikke synden som bor i deg.

Hva har jeg så ä rose meg av (Rom 3,27 flg.)? Min ros er utelukket. Og godt er det, for dersom jeg måtte ha noe mer enn Jesu Kristi frelse framfor Gud, så ville jeg likevel gå fortapt, da alt hos meg er smittet av synden. Nei, min frelse og min rettferdighet er ved tro alene (V. 28). Ved denne tro har jeg også Jesu Kristi oppfyllelse av Guds hellige lov. Ved denne tro blir det stadfestet at Jesus har ordnet alt - i vårt sted. Prisen og æren tilhører vår Herre og vår Gud.

(Forts. neste nr.)

(Norvald Yri  - Bibelsk Tro nr 3 1993  - Shafan 24-03-23)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Wilhelm Busch


Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen