OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.1 1992

I føgende nummer av Bibelsk Tro vil jeg forsøke a peke på noen sannheter ut fra Romerbrevet med et sjelesørgerisk sikte. Først skal vi ta for oss kap. 1,1-15.

Vi har med Gud å gjøre

Legg merke til de mange sammenhenger Gud omtales i disse vers. Apostelen Paulus sto som åpenbaringsvitne i en særstilling til Gud. Han ble utvalgt til å formidle Guds Ord til alle mennesker. Ingen av oss som lever i dag har et slikt forhold til Gud. Vi er nettopp avhengig av det Ord som allerede er gitt i Bibelen for a forstå hvem Gud er og hva han har gjort til vår frelse.

La oss først stanse for noen av de ord vi ser i Rom 1,1-4. Her omtales Guds evangelium, som Gud selv på forhånd har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter (se v. 2). Hvor kan du høre Guds stemme? Slik er det noen som også spør i dag. Du får ulike svar, noen viser til ditt eget indre, dine egne opplevelser, din fantasi, til naturen, du hører Gud i andre mennesker, osv. Men Gud har selv åpenbart for oss at han taler i hellige skrifter; de skrifter du finner i Bibelen. Disse skrifter er ulike alle andre skrifter i alle religioner. Gud selv er opphavet til ordlyden både i GT og NT. Han taler ved sine spesielt utvalgte profeter og apostler, skriftvitner. Slik har ikke Gud talt senere, eller i andre sammenhenger. Hele Den Hellige Skrift er inngitt (innblest) av Gud ved Ånden (se 2. Tim 3,16, sml. Joh 10,35 og 2. Pet 1,19-21, les hele Luk 24).

I GT ga Gud løftet om den frelse Han ville ordne ved Messias som skulle komme. I NT ser vi oppyllelsen av løftene i det Gud sender sin egen Sønn til verden.

Evangeliet, Guds gode budskap om frelse, handler altså om Jesus. Evangeliet står i motsetning til alle dine tanker om hvordan du skal bli frelst, det vil si bli godkjent av Gud og komme til himmelen. Det ligger dypt i ditt falne hjerte at du skal gjøre noe for a komme til Gud når du dør. Evangeliet sier noe helt annet; det sier at alt som skal til for å bli frelst fra den evige fortapelse, frelst fra Guds vrede, det er allerede gjort ved Jesus. Gud selv har gjort det ved sin egen Sønn.

Vi kan ikke regne det som selvsagt at det er det bibelske evangelium om Jesus som forkynnes fra kristenfolkets talerstoler. Over alt lurer den fare at mennesketanker og akti­vitet av ulikt slag trenger seg inn og tar den plass som evangeliet, ordet om «Jesus Kristus og Ham korsfestet» skal ha. Men da vil også den kristne tjeneste havne i almen religiøs interesse (sml. Gal 3,1 flg. og 1. Kor 2,1-5).

Troens lydighet

Legg merke til hvordan apostelen Paulus omtaler siktemålet med tjenesten som forkynner og sjelesørger (se v. 5-15). Her har vi mye å lære. «Troens lydighet» blant alle hedningefolkene til ære for Jesus Kristus (v. 5), sier Paulus. Glem ikke det: Guds vilje med prester, predikanter, misjonærer osv., er at troen på Jesus skal bli skapt og styrket i våre hjerter. Troen på Jesus er da også det første store takkeemne apostelen bærer fram for Gud (v. 8). Nettopp denne tro er det apostelen ønsker å styrke ved all den nåde og gave Gud har gitt ham (v. 11-12).

I v. 12 leser vi: «At vi sammen hos dere kunne opplives ved vår felles tro, deres og min.»

Hva er selve siktemålet med forkynnelse og sjelesorg i den troende forsamling? Styrking av troslivet (sml. Ap. gj 2,42). Men legg merke til hvordan apostelen selv regner med å bli styrket og opplivet ved den nåde de troende i Rom har fått.

Nar vi kommer sammen som troende, la Guds Ord få rikelig plass. La oss dele det vi selv har fått fra Bibelens ord. La ikke verdslighet og underholdning ta den tid som Guds Ord, vitnesbyrd og bønn skal ha. La ikke klapping i vare forsamlinger sette menneskeprestasjoner i sentrum. Æren tilhører Gud.

Da skal vi erfare at den sanne nød for ufrelste blir fornyet. Legg merke til v. 14-15 i Rom 1: «Jeg står i gjeld», sier apostelen. Alle mennesker har rett på Evangeliet. Jesus døde og oppstod for alle, men det er umulig å komme til tro på Jesus uten a høre Bibelens ord: Troen må forkynnes. Paulus ville ha følge med de troende i Rom for a nå til Spania med Guds Ord. Både forsamlingen og misjonæren måtte styrkes i troen slik at troens ord kunne nå videre til de unådde (se Rom 10,10-17; 15,20-24). Det er da altså den åndelige fornyelse som styrker Guds folk i kallet til å vinne nye inn i hans rike.

Guds forsamling

La oss ikke glemme det: Den troende tilhører Gud selv, vi er Guds eiendom. Det gjelder både dem som fikk et forkynneroppdrag og det gjelder alle de andre troende (se v. 1 og 7 flg.). Dette grunnleggende forholdet til Gud kommer også sterkt fram i apostelens forbønnstjeneste for Guds folk (se v. 8-10).

Som troende tilhører vi hverandre som lemmer på et legeme, det er sant. Men du må alltid passe på at ingen får binde deg til et lydighets- eller tjenesteforhold i kristne sammenhenger som tar den plass Gud alene skal ha. Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.

All sann gudstjenste er en tjeneste i ånd og sannhet (v. 9, sml. Joh 4, 23 og Rom 12, 1 flg.). Vi står ikke i en tjeneste med meninger, men vi står i tjenesten med Sannheten, den vi har i Bibelen. Hvem vil høre på, spør noen. I kristne spørsmål skal vi høre på profetene og apostlene, slik vi finner deres ord i Bibelen. Du tilhører Herren. Han eier hjertet ditt. Hans Ord er avgjørende for all tjeneste i Guds rike.

«For Gud selv, som jeg tjener i min ånd i Hans Sønns evangelium, han er mitt vitne» (v. 9), slik taler apostelen. Hva gjorde Martin Luther da han skulle svare for sin tro og sine skrifter i Worms (1521)? Han viste til Guds Ord, han gjorde det klart at hans samvittighet var bundet til dette ord. Dermed gjorde det ingenting om han hadde flertallet imot seg. Det avgjørende var å ikke få Gud imot seg. Slik må også du øve deg i å svare slik Guds Ord svarer på trosspørsmal, ja, også når det gjelder det kristne livet.

En fremtredende teolog og filosof har sagt at manipulering blir typisk for de siste tiår av vårt århundre. Manipulering betyr å bevege, å få til a være enig med, uten at en selv skal ha noe a si, ja uten at en skal tenke selv og ta overveide standpunkter ut fra en gitt norm.

Dette skjer ikke bare på det politiske og kulturelle plan generelt, men det skjer også innen religion, ja innen kristendommen.

I denne situasjon har prester, forkynnere, misjonrerer, lærere og andre et stort ansvar til a oppmuntre og be for de troende at de må være et våkent, myndig lekfolk. Vi må ikke la oss manipulere bort fra sann troskap mot Guds Ord. Det folk som står for en hel Bibel trenger vår særlige støtte og forbønn.

For det er dette kristenfolk som kommer til å overlevere den bibelske arv - udelt - til neste generasjon av kristne. (Forts. neste nr.)

(Norvald Yri  - Bibelsk Tro nr 1 1992  - Shafan 07-02-23)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Wilhelm Busch
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen