OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet (V)
NORVALD YRI - Bibelsk Tro nr. 4 1993

Døpt til død og til nytt liv (Rom 6,1-11)

«Den som tror og blir døpt, skal bli frelst», står det i Mark 16,16. Gud tilbyr deg sin usynlige nåde både ved Ordet sammen med vannet (dåpen) og ved Ordet alene (Tit 3,4-8, 1 Pet 1,20- 25). Den kristne dåp som Jesus innstiftet etter sin oppstandelse er paktstegnet i den gamle.

I Ap 2,38 står det slik: «Omvend dere, og la dere alle døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ands gave.» Omvendelse er å få et nytt sinn. Dette skjer ved at Guds Ord (evangeliet) skaper tro på Jesus. Den som er omvendt og døpt, får forlatelse for alle sine synder. Og den som har fått forlatelse for sine synder, har også fått den Hellige Ånd; han eller hun er åndsdøpt (1 Kor 12,13). Åndsdøpt er da den som er født på ny. Bibelen taler også om å bli fylt av Ånden. Åndsfylde er noe som skal skje igjen og igjen hos den troende ved Guds Ord (Ef 5,18, Kol 3,16 ?g.). Ándsfylde skjer også når Gud ser det nødvendig å utruste sine til spesielle oppgaver, en troende kan være i særlige vanskeligheter osv.

Noen sier at små barn skal ikke døpes. Til det svarer vi at også de små barn er syndige mennesker med arvesynd. Dessuten forstår vi dåpen som «et synlig evangelium» som Gud selv tilbyr oss. For det tredje er dåpen paktstegnet slik omskjærelsen var det i gammeltestamentlig tid. Guttebarn åtte dager gamle ble omskåret. For det fjerde sa Jesus: Gjør alle folkeslag til disipler (Matt 28,19). Vi hører ingenting om at barna ikke kunne bli døpt. Videre leser vi om Lydia og de som tilhørte henne: Alle ble døpt. Fangevokteren ble døpt med alle sine (Ap 16,15 og 33). De små barna må få lære om Jesus når de vokser opp.

Her i Rom 6,1-11 blir det sterkt understreket at den som er døpt til Jesus og tror på ham, står i et døds- og livssamfunn med ham. Han tok på seg ditt gamle menneske og gikk i døden for deg. Dåpen minner deg om at du er død med Jesus. Her kan du tenke på dåp som hel og full neddykking (det samme som sprinklingen skal symbolisere). Men du vet at Jesus er ikke i graven i dag. Han er stått opp. Du som tror på Jesus skal få regne deg levende for Gud, for Jesus lever for Guds åsyn i ditt sted.

Du lever for Gud (Rom 6,12-23)

Du er død i forhold til synden. Men slik kjenner jeg det ikke, sier du. Synden er både sterk og ond i meg, den er så umulig. Ikke bare synden plager meg, men jeg kjenner ondskapens makt gjennom hele meg. Kan det virkelig være slik at jeg er død i forhold til synden? Jeg må rope til Gud i nøden: Hjelp meg, Herre.

Vil han hjelpe? Ja. Kan han hjelpe? Ja. Men legg merke til sammenhengen i kap 6: Du må se på Kristi død og oppstandelse for deg som kraften i ditt nye liv. Hele tiden må jeg se til ham som jeg tror på. Det er ved hans frelsesverk jeg er død for synden og levende for Gud.

Det skjedde noe med deg da du kom til tro på Jesus. Rom 6,17: -«Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til» Før levde du i synden og etter syndens vesen. Nå, derimot, har du fått en ny lydighet fordi du kom inn i samfunnet med Jesus. Evangeliet om Jesus nådde ditt hjerte. Du ble født på ny, du ble omvendt og fikk en ny lydighet som preger hele ditt liv.

En ny lydighet mot Guds Ord gjør at du har lyst og trang til å tjene ham som satte din samvittighet i frihet. Du byr deg frem som en lydig tjener for Gud, for hans Ord og for frelsesbudskapet om Jesus. Du elsker Guds gode bud etter ditt nye sinn.

Du er fri fra loven (Rom 7,1-6)

Denne nye lydighet i hjerte og samvittighet, henger nøye sammen med at du er fri fra lovens herskermakt. Dette gjelder bare den som er kommet til tro på Jesus. Der er en grunnleggende forskjell på de mennesker som er treller under loven og de som i sannhet er frie (Gal 4,21-31). Hva er typisk for den som lever i trelldom? Utslagene kan være mange og ulike, men ett fellestrekk er at det ennå ikke har gått opp for dem at Jesu Kristi frelsesverk alene gjelder til frelse og frihet. Disse mennesker holder på med noe annet eller noe i tillegg til det Jesus har gjort.

De tar det alvorlig med seg selv og sin kristendom. De kan gjerne tale om de kristne sannheter. Men på bunnen av samvittigheten ligger en fast og sterk tro på at det er deres egen innsats som skal gi hjelp fra Gud til frelse og fred. Derfor anklager disse mennesker seg og andre hele tiden for ikke å ta det alvorlig og nøye nok med sin religiøse innsats. Spesielt står de imot dem som ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus (Gal 4). Noen regner med sin kirkegang og sin aktivitet på bedehuset som del av frelsen, gaver til Guds rike, nidkjærhet i fromhetstliv, ytre synlige utslag av hengivenhet til Gud, ja også den rette sanne tro kan komme til å bli en åndelig sovepute for noen. Sjelefienden kan føre et menneske inn i så mange fristelser.

Merk deg: Vi sier ikke noe negativt om kristenlivet, om bønneliv, gaver til Guds rike, kirke- og bedehusgang. Men vi vil ut fra Guds Ord minne om hvor alvorlig det er når mennesker som vil være kristne i realiteten treller under lovens strenge bud, når de ikke har fått se seg løst og fri fra lovens dom og anklage.

Når en sann troende hører slik tale, er det lett også for ham å tenke: Også jeg er en trell under loven, for slike tanker kommer også til meg. Ja, saken er jo den at vårt gamle hjerte og vårt bortvendte sinn så lett kan få oss til å stole på oss selv og våre gjerninger, på kjødet, som Bibelen så ofte taler om. Men la oss holde oss til Guds Ord, la oss se på det vi vet i denne sak.

Vi kjenner til noe som har skjedd ved Kristus: Vi vet at vi er døde fra loven ved Kristi legeme (Rom 7,4). Hva betyr det? Jo, at Kristus av Gud ble tilregnet alt det den hellige lov krever av deg. Gud ikledde sin Sønn alle lovbrudd og alle miserninger: Han gjorde ham til selve skyldbrevet, til en forbannelse under loven, og Gud straffet sin Sønn (Kol 2,15 ?g., Gal 3,13, Jes 53). Og glem det da ikke: Det var alt i ditt sted. Dette blir i Rom 7 sammenlignet med en mann som dør slik at ekteskapsloven blir oppløst for kona, og da kan hun gifte seg med en annen.

Nå ser vi at det er i samfunn med Jesus vi er døde bort fra loven, i samfunn med ham har vi del i hans frikjøpelse fra vrede og dom. Hvem skal du da tilhøre? Jo, den samme som døde under loven for deg, den oppstandne Jesus Kristus. Det nye åndelige liv blir skapt i det hjerte som får se seg løst fra dommen og vreden ved Jesu Kristi verk.

Loven og syndserkjennelse (Rom 7 ,7-13)

Ja, sier du, jeg ser hva som står her om friheten, og likevel, loven plager meg stadig. Kan jeg leve i et rett samfunn med Jesus, slik som jeg har det?

Spørsmålet ligger nær: Her hører vi at er vi fri fra loven, så plages jeg likevel av den samme Guds hellige lov. Hvordan henger det sammen?

Grunnen ligger i et faktum at du fremdeles har det gamle menneske. Jeg går ut fra at du ikke lever i synd og forsvarer syndige forhold som Guds Ord taler klart om. Gjør du det, må du straks omvende deg igjen. En sann kristen opplever stadig, igjen og igjen, det samme som han opplevde da han ble omvendt den første gangen, nemlig at synden blir levende for ens hjerte.

Her er en viktig sak: Loven må få virke det Gud selv har til hensikt at den skal virke. Lovens viktigste oppgave er å holde levende for vår erkjennelse at vi i oss selv er fortapte, vi har arvesynden i vårt vesen. Loven skal holde levende for oss at den onde lyst er synd mot den hellige Gud.

En tid levde Paulus i det bedrag at han trodde seg å ha åndelige liv ved lovens bokstav. Han trodde at han ved sin egen gode innsats og sine gode gjerninger skulle oppnå rettferdighet fra Gud. Dette er fariseernes surdeig. Går du på samme vei som Paulus gjorde før han ble omvendt? Lever du i det samme selvbedrag?

Hør Guds Ord i Rom 7,7- 13. Se hva som skjer der Guds Ånd får bruke lovens ord i menneskets erkjennelse. Slik var det første gangen, og slik er det i vår vandring som troende. Da budet kom, våknet synden til live (v. 9). Budet ble til død (v. 10). Synden nyttet det som er godt (budet, loven) til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overlag syndig (v. 13).

Slik virket loven til Paulus' omvendelse. Slik virket den også til min og din omvendelse. Synden blir overlag syndig ved budet. Men slik virker også loven ovefor oss i det vi vandrer som troende. Det er Guds vilje at vi hele tiden skal høre budet og ha en sann erkjennelse av oss selv og vår synd. Jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom loven ikke hadde sagt: Du skal ikke begære (v. 7).

Den stadige kamp (Rom 7,14-25)

Ligger da ikke fortvilelse nær? Kan jeg holde ut med en slik erkjennelse av synd og begjær i mitt syndige kjød? Her står vi overfor en viktig sak: Du er i en tilstand du må godta så lenge du er her i verden. Herren lar det være slik for at vi alltid skal leve i avhengighet av ham.

Du opplever dødens makt i deg fordi du i deg selv er kjødelig (v. 14 flg.), fordi ditt gamle menneske ikke kan eller vil gjøre det som ditt nye liv vil. Synden bor i deg (v. 17), i ditt kjød bor ingenting godt (v. 18), derfor gjør kjødet det som er ondt (v. 19). Det onde ligger deg så nær fordi du i ditt gamle menneske har en lovmessighet som bare vil synd (v. 21-23). Denne elendighet må du slite med så lenge du lever, for dette dødens legeme henger fast ved deg, og ut fra dette tjener du synden (v. 24-25).

Kan virkelig et sant troende, frigjort. åndsfylt menneke ha det slik som det er skildret her (v. 14- 25)? Umulig, sier noen tolkere. Frigjorte troende kan ikke ha det slik. Paulus må tale om en tilstand før omvendelse og gjenfødelse. Men våre fedre som levde i den bibelske erkjennelse av at vi har både det gamle og det nye menneske, hadde ikke vansker med at dette gjelder sanne, troende mennesker. Legg merke til at det står presens, nåtid, i versene fra 14 og følgende: For det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg.

Du er en synder og en urettferdig i deg selv, det er sant. Men du er mer, du som er gjenfødt, du er en ny skapning i Kristus. Våre fedre sa det slik at vi er samtidig rettferdige og syndere.

Du ?kk en ny vilje da du ble omvendt og gjenfødt (v. 15). Ditt nye jeg er i Kristus (v. 17). Du har lyst til å gjøre det gode etter ditt nye sinn (v. 19 og 21). Du kan si med Paulus; «For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov» (v. 22). Og som det sies i v. 23 «loven i mitt sinn», dvs. den nye lyst og vilje som hører til det gjenfødte sinn og hjerte (det nye livsprinsippet, den nye lovmessighet).

I v. 25 sies det rett ut: «Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn (altså det indre, gjenfødte menneske), men syndens lov (lovmessighet) med mitt kjød.»

Er det sant om meg? Ser jeg på meg selv og kjenner etter i mine følelser, så er det lite som vitner om at jeg tjener Guds lov med mitt sinn. Vi finner altså ikke trøsten der. Paulus kjente på det samme, men han vendte seg til det rette sted for hjelp: Jeg elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» (v. 24).

Ja, hva er så svaret? At jeg hele tiden er avhengig av en annen for å vandre i frihet fra synden og loven. Hele tiden har jeg min visshet og trygghet i Jesus Kristus (v. 25), og bare i ham hva angår friheten fra døden og dommen. Det er også bare her jeg har frihet fra synden som bor i meg.

Er du i Kristus, da er du i Ånden (Rom 8,1-13)

Er det virkelig sant at Gud ikke dømmer og straffer meg, ja kaster meg i den evige fortapelse på grunn av det gamle menneske som ennå er i meg? Er det virkelig mulig at han ikke tilregner meg all den «synd og urenhet som bor i mitt hjerte»? Svaret kommer i Rom 8,1: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. »

Du har all grunn til å takke og prise ham for hans store nåde og miskunn mot deg. Den store hemmeligheten ligger i dette å være i Kristus Jesus. Er du i ham, da skal ikke forbannelsen til vrede og evig fortapelse nå deg.

Å være i Kristus er det samme som d være i Ånden (v. 9). Det betyr at alt det Jesus har gjort for deg kommer deg til nytte og hjelp i vandringen med ham. I Ånden gjelder Jesu Kristi stedfortredende lovoppfyllelse for deg. Gud ordnet alt i Kristus. Der forlikte han oss med seg selv (2 Kor 5,14-21, der straffet han all synd og lovovertredelse (Jes 53). Jesus sa jo selv at han skulle oppfylle loven og profetene (Matt 5, 17, 3, 15). På Golgata ropte han ut: Det er fullført!

I Ånden er Jesu stedfortredende liv ditt. Loven kunne ikke ta bort eller forandre mitt syndige kjød, men Gud ordnet alt selv da Jesus ble gjort til en forbannelse under loven for oss.

Ved Ånden bor lovens rettferdige krav i deg, kan vi si. Ved troen fikk du Kristi lovoppfyllelse som din. Ut fra dette flyter da all velsignelse til deg.

Nå vandrer du ikke i samsvar med kjødet som er i deg, men du er ledet av Guds gode Ånd som er deg gitt

Åndens gjerning (Rom 8,14-31)

Tenk å få være under Guds Ånds ledelse med vårt liv. Ånden gir oss det fortrolige samfunn med vår himmelske Far: Ånden skaper abba-ropet i ditt hjerte.

Ånden styrker deg i samfunnet med din gode Far i himmelen. Du får se at du har en stor og rik arv med Jesus. Kanskje ser det mørkt ut for mange av Guds barn her i verden, med arven i himmelen kan ingen ta fra oss.

Ånden holder den kommende herlighet levende for den troendes hjerte. Hele skaperverket sikter jo inn på det samme at en dag skal den troende løses ut fra alle lenker som binder og nå fram til himmelen.

Du kjenner på svakhet og skrøpelighet, men Ånden kommer deg til hjelp. Det er tider i ditt liv da du ikke vet hva du skal be om. Det er så vanskelig å bli klar over Guds vilje for deg. Ja, men Ånden kjenner Guds vilje for deg, og han går i forbønn for deg ut fra det kjennskap han har om Guds vei for deg. Dette er trygt å vite. Det betyr at alle ting virker sammen til det beste for deg.

Guds gode vilje for deg er omsluttet av hans utvelgelse, hans kall og hans rettferdighet. Hans mål med deg er at du skal nå fram til herligheten i det fullkomne Guds rike.

Er Gud for oss, hvem er da imot oss (Rom 8,31-39)

Noen ganger opplever du det som all verden står deg imot. Du plages av fristelser, synden lar seg ikke temme. Og hjertet anklager. Det avgjørende spørsmål er likevel om du har Gud på din side. Er det slik, da kan ingen makt i verden stå deg imot. For da har du den store seieren på din side.

Ja, sier du, jeg holder meg til Jesus som min Frelser. Dermed er hovedsaken klar. Du har alt du trenger til liv og salighet i Jesus. Gud ofret Sønnen for deg til frelse for din udødelige sjel.

Anklagene vil alltid komme over oss fra Djevelen, verden og vårt eget kjød. Men hva gjør det når du er Guds utvalgte. Hva gjør det når du står ikledd Kristi rettferdighet og er gjenstand for Guds kjærlighet i Kristus.

Vi vil alle få vår del av motstand, nød, trengsel, sykdom osv. her i verden. Du troende må ikke glemme at du er i verden, men du er ikke av verden. Verden hater Jesus, den vil også hate deg.

Men i Kristus er du på seiersferd gjennom verden. Du skal få synge hans navns pris, for han selv skal føre deg til målet, til himmelen, så sant du blir i hans kjærlighet og nåde. (Forts. neste rir.)

(Norvald Yri  - Bibelsk Tro nr 4 1993  - Shafan 01-04-23)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Wilhelm Busch


Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen