OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Tjener eller barn?

JAN BYGSTAD - ORIENTERINGSPUNKTER i en forvirret tid

For at en Herrens tjener skal bli bevart i evangeliet, og ikke selv komme inn under loven og trelldommen og føre andre inn under loven, er én sak avgjørende: Han eller hun må først og fremst forstå seg selv som Guds barn, og ikke som tjener.

Dette er en konstant fare som alle tjenere i Kristi menighet er utsatt for. Alt som skal og må gjøres, fanger oppmerksomheten i en slik utstrekning at evangeliet glemmes, Livet kommer til å bestå av mine gjerninger for Herren, og ikke i Herrens gjerning for meg.

Dette har mange sider som alle er like skadelige:
- De mange tingene som skal gjøres, opptar så mye av tid og oppmerksomhet at det blir mindre og mindre tid for bønn og fordypelse i Guds ord.
- De mange oppgavene som må løses, gjør at vi i møte med nye lemmer i menigheten blir mer opptatt av å gi dem opgaver enn å gi dem evangeliet.
- Når et bibelord deles med andre, er det som regel vers som handler om det vi skal gjøre (be mer, lese mer i Bibelen, elske mer, ofre mer, evangelisere mer osv.) enn det vi eier i evangeliet om Jesus. Dette kan fort trenge inn i forkynnelsen. Når forkynnelsen stadig setter søkelys på hva menigheten skal være og gjøre, blir den uvegerlíg lovisk,
- Forventningspress fra menigheten kan lett internaliseres hos arbeideren og virke trykkende: En føler et stadig og uuttalt aktivitetskrav, og aktiviteten må være synlig og dokumenterbar.
- De mange «utfordringene» vi ikke rekker over, fører ofte til stress og dårlig samvittighet. Det er en kjent sak at alt det vi ikke rekker, kan slite langt mer enn alt det vi faktisk får gjort.
- Travelheten som dette medfører, skaper et urolig sinn som har vansker med å falle til ro, en rastløshet som ikke kan bli stille.
- Travelheten kan lett føre til at det blir altfor lite tid for familien. Ektefelle og barn ser mindre og mindre til far (eller mor) - og når han er hjemme, er han likevel åndsfraværende...

I kjølvannet av alt dette er det ikke så sjelden vi finner utbrente og nedslitte arbeidere i vingården. En viktig tekst i evangeliene som tar for seg dette, finner vi hos Lukas:

Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa: Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg! Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.. (Luk 10,38-42)

«Marta hadde det meget travelt med å tjene ham!»
Hun tjente Jesus. Når Jesus mildt irettesetter henne, er det ikke fordi hun er opptatt med noe som i og for seg er galt eller syndig. Tvert om, det er Martas gjestfrihet og hennes trang til å gjøre ære på den viktige og kjære gjesten som er drivkraften. Men: Tjenesten for Jesus dro sinnet hennes bort fra Jesus!

Det var noe annet som var langt viktigere: «Ett er nødvendigl» Å bli stille slik at Jesus kan få tale, få oss i tale, er det eneste som virkelig er nødvendig, sier Jesus. Alle andre «nødvendigheten» er relative. Dette er det ene nødvendige.

Strev og uro i tjenesten i Guds rike er vel kjent for de fleste som er engasjert i Guds rikes arbeid. Og vanskene med å bli stille likeså.

Her handler det om prioritering; «Maria har valgt den gode del!» Det må et bevisst valg om å sette av tid - daglig - til dette. En må sette av tid fordi en aldri får tid! I dette ligger det nødvendigvis også en viss selvdisiplin.

I stillheten for Jesu ord kommer personlig og åndelig fornyelse. Her spirer åndelig vekst og innsikt frem. Her får troen føde og hjertet hvile.
For denne stillheten henger uløselig sammen med Jesu tale om sin egen sendelse:

...Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. (Matt 20,28)

Når Herren får tale, utfører han sin gjeming i mitt hjerte og liv. For det er ved sitt ord han utfører sin gjerning. Når jeg blir passiv, er Herren aktiv. Da løper jeg ikke lenger i veien for Ham.

Når Herren får tale slik åpenbarer han sitt dyrebare evangelium, hemrneligheten om hvem han er og hva han har gjort.
Da er det at «han får vokse og jeg avta» (jf Joh 3,30).
Og når vi blir så små at vi blir barn, har Herren fått føre oss inn i den avhengigheten av ham som barnekåret innebærer:

Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! (Mark 10,15)
Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. (Matt 18,3)

Når Jesus gjør barnet til forbilde, er det ikke fordi barnet er uskyldig og rent. Barnet bærer synden i sitt hjerte akkurat som vi voksne og som ethvert menneske. Men barnet er så lite at det ikke kan klare seg selv, klare seg på egen hånd Det er derfor Jesus priser «de umyndige» salig (Matt 11,25).

I Romer- og Galaterbrevet taler Paulus om forskjellen på å være barn og trell. Barnet lever under evangeliet, trellen under loven:

Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! Så er du da ikke lenger trell, men sønn (Gal 4,4-7)
Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekàrets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn (Rom 8,15-16)

«Barnekàrets Ånd ...» Er det den som får være bærende i tjenesten i Guds rike, eller er det «trelldommens ånd»?
«Trelldommens ånd» trenger inn når loviskheten tar over i kristenlivet. Denne er preget av frykt: En stadig angst kan ri en stakkar: «Har jeg gjort nok?» Og; «Vil Gud høre min bønn når jeg er så mislykket som kristen?» Dette er en frykt som dreper frimodigheten i en kristens hjerte.

Den frigjørende kraften i evangeliet står i motsetning til dette. Likesom Jesus har oppfylt alle betingelser for at vi kan bli frelst, har han oppfylt alle betingelser for bønnhørelse. Så kan vi være frimodige i Jesu navn! Dette er formulert klart allerede i Sakarias' lovsang, hvor Forløserens komme skal «gi oss å tjene Ham uten frykt» (Luk 1,74b). Noe som er forutsetningen for at «gleden i Herren er vår styrke!», (Neh 8,10b)

(Fra  ORIENTERINGSPUNKTER I EN FORVIRRET TID - af JAN BYGSTAD   Lunde Forlag 2022 -  med forfatterens tilladelse 
Shafan (15-05-24)Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2024

Fremmed ild -
Mye av vår tids lovsang og gudstjeneste må karakteriseres som selvvalgt gudsdyrkelse. Vi akter ikke på Guds ord, vi akter ikke på at vi skal fram for Den Hellige, og at det er Han som setter vilkårene for vår framtreden.
Per Bergene Holm

Den sten som bygningsmennene forkaste – Det skal ikke bestå noen rettferdighet, ikke noen gjerning, ikke noen hellighet uten den ene som er Kristus, denne hjørnestenen. Det er jo ingen annen hjørnesten.
Martin Luther

Den Hellige Ånds innsegl  - Å åpenbare Jesus er Den Hellige Ånds oppgave. Jeg kan høre og lese om ham, men jeg kan ikke gi meg selv troen. Hvis Guds Ånd ikke fører Jesus inn i hjertet mitt, kommer han aldri inn
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2024

Jesu Kristi oppstandelse under angrep
På langfredag avvæpnet Jesus Kristus maktene og myndighetene og stilte dem frem i deres nederlag. Satan var slått. Påskemorgen viste Jesus Kristus seg som dødens overvinner og at hans fullkomne offer var godtatt av den evige Gud og Far.
Eivind Gjerde

Gleden som ventet Under korsets uutholdelige smerte kjente han gleden over hva som ventet. Etter vanhelligelsen og opplevelsen av forbannelsen, så han fram til forherligelsen.
Kjell Dahlene

Tenk at jeg fikk full pakke!  “Jeg har aldri vært i en sånn begravelse før,“ underforstått: Jeg har aldri opplevd at noen kan ha sånn trøst i sorgen, og en slik tro på å få møtes igjen i evig glede.
Marit Gundersen
Nyt Livs bNyt Liv 24/1lad 2024-nr.1 - PDF format.

I er verdens lys - Jesus sagde: ”Det er for mit navns skyld.” Det er navnet Jesus, der er kilden til det hele. At de er verdens lys, siger nemlig ikke noget om, hvordan de betragtes af verden.
Frank Jacobsen

Han lever, han lever endnu!
  - ”O salige stund uden lige” er en herlig påskesang. Måske en af de allerbedste opstandelsessange, vi har på norsk. Født i dyb smerte. Men fyldt til randen af glæde og lovsangsjubel!
Johnn Hardang

Jesus havde magt -  Jesus er ikke længere på korset. Korset er tomt. Det er graven også. Jesus lever, og han har al magt. For mange kristne hænger Jesus stadig på korset. ”O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, . . .
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2024

Sanne og falske profeter
En kvinne som mener seg å ha kall til ha hyrde- og læreansvar i menigheten har ikke kall fra Gud. Dette er Guds ord!
Konrad Fjell

Misjonen og Jesu gjenkomst
Vi er ikke bare kalt til egen frelse. Heller er vi ikke kalt bare til å vente, nei gjennom indre- og ytremisjon skal vi fremskynde dagen og budskapet om at Jesus kommer
Erik Høiby

Antisemittismen lever i beste velgående
Herren våker over Israel. Israel er Guds øyesten. Og hans folk skal en dag få del i Guds fulle velsignelse. Men over dem som har forfulgt jødene, hviler Guds forbannelse.
Per Haakonsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2023

Et lys for dem som sitter i mørket -
Er du motløs og trett som kristen? Gå da til din Frelser og gi ham den store julegaven, som han framfor alt vil ha! Den at du legger ditt liv på Ham og tror at Han er nok, for evig nok for deg. Da blir det jul etter Guds vilje, for du da tar imot Jesus som din Frelser.
Gunnar Nilsson

En frelser er født – Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov. Han steg ned til oss, lot seg føde som menneske og gikk inn under våre kår.
Ludvig Hope

Gud vil oppreise en profet som Moses  - Det nye testamente stadfester at Guds løfter om Messias ble oppfylt. I Joh 1,45 sier Filip til Natanael: “Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.”
Olav Hermod Kydland