skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Alle læsere ønskes en velsignet advent og julehøjtid !
Med et lille uddrag af skatten i Den Danske Salmebog og Bibelord.


julelys 1
Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.
3
Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!
8
Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.
9
Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.
 
Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel, den skal knuse Moabs tindinger og issen på alle Set-sønnerne.
23. dec 2009 Salme 94 i Den Danske Salmebog 
Martin Luther 1535. N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1852.
4.Mos.24,17
julelys 1
Fra Himlen højt kom budskab her
med nyt til alle fjern og nær,
godt budskab os nu føres til,
derom vi evig sjunge vil.
2
I dag et lidet barn er fød
til bod for verdens synd og nød;
det er den Herre Jesus Krist,
som frelse bringer os for vist.
9
Min kære Herre Jesus Krist,
gør dig en vugge i mit bryst,
tag herberg i mit hjerte der,
at jeg dig aldrig glemmer mer!
10
Pris være Gud i sang og bøn,
som skænked os sin egen Søn!
Så vil vi glemme sorg og savn
og holde jul i Jesu navn!
Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår.  Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader!  Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving.
22. dec 2009 Salme 95 i Den Danske Salmebog 
Martin Luther 1535. (Hans Tausen 1544). Dansk 1569.
Gal.4,4-7
julelys 1
Op, glædes alle, glædes nu!
Med fryd opfylder sind og hu
i Herren, eders glæde!
Thi Jesus han er nu så nær
og vil, fordi han har os kær,
udi vort kød sig klæde.
2
Bort sorg, og krænk ej mer vort sind!
Guds glæde lukker vi nu ind,
at vi kan Jesus favne
med bøn og hjertens tak og tro;
i ham skal alt vort håb og ro
sin glæde aldrig savne.
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.
17. dec 2009 Salme 90 i Den Danske Salmebog 
Thomas Kingo 1689
Fil.4,4-6
julelys 1
Fryd dig i Guds behag
på denne juledag,
al verdens folk og skare!
Gud ville åbenbare
sin Søn, vor juleglæde;
af glæde må vi græde.
7
O min Immanuel,
oplys mit sind og sjæl,
jeg kan til krybben gange,
i ånden dig undfange,
din lov med lyst udkvæde
for denne juleglæde!
Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. 
16. dec 2009 Salme 113 i Den Danske Salmebog 
Thomas Kingo 1689.
Hbr.1,1-2
julelys 1
Hør, hvor englesangen toner:
Hil dig, konge, født i dag,
verdens frelser og forsoner,
fred til jord, Guds velbehag!
Vore røster vil vi føje
til triumfen fra det høje,
juble skal vi glad med dem:
Krist er født i Betlehem,
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.
2
Kristus fra de høje himle,
Kristus, Gud i evighed!
Hjertet bæver, vi må svimle:
Gud til os på jord steg ned.
Skaberen som os sig klæder,
engle nu med os sig glæder,
syng med fryd hver bange sjæl:
Kristus, vor Immanuel.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« 
Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!      
14. dec 2009 Salme 111 i Den Danske Salmebog 
Charles Wesley 1739. Dansk 1981.
Henrik E. Frederiksen 1993..
Luk.2,12-14
julelys 1
Med fred og fryd jeg farer hen,
når Gud befaler,
så blidelig, med Gud til ven,
min sol neddaler;
sødt og saligt sove hen
jeg skal, som han mig loved.
2
Ja, Herre, mine øjne så,
du os har givet,
selv når vi skal i døden gå,
udvej til livet:
Kristus din, vor frelsermand,
han er vort liv i døden.
3
Ham til os alle du har sendt,
vor sjæl til både,
for hele verden gør du kendt
i ham din nåde
ved dit dyrebare ord,
som alle vegne klinger.
4
Midt i det blinde hedenskab
du lod oprinde
et saligt lys, en sol i grav,
hvor mulm var inde.
Israel! din herlighed,
han er vort lys, vor glæde.
     Herre, nu lader du din tjener
     gå bort med fred efter dit ord.
     For mine øjne har set din frelse,
     som du har beredt for alle folk:
     Et lys til åbenbaring for hedninger
     og en herlighed for dit folk Israel.
13. dec 2009 Salme 133 i Den Danske Salmebog 
Martin Luther 1524. (Arvid Pedersen 1529).
N.F.S. Grundtvig 1845. Bearbejdet 1890 og 1947.
Luk.2,29-32
julelys 1
Op! thi dagen nu frembryder,
som den ganske verden fryder;
op! thi nådens gyldne år
frem med lys og glæde går,
som de gamle før så såre
ventede med længselståre.
Halleluja, halleluja!
4
Nu må skyggen bort sig vende
og det billedværk få ende.
Hvad skal offerdyrets blod?
Jesus gav os evig bod.
Hvad har pagtens ark at sige?
Her er nådens rette rige.
Halleluja, halleluja!
så fortsætter han: »Se, jeg er kommet for at gøre din vilje.« Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft, og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle.
12. dec 2009 Salme 76 i Den Danske Salmebog 
Johann Anastasius Freylinghausen 1714.
Hans Adolph Brorson 1733. - Bearbejdet 1885.
Hebr.10,9-10
julelys 1
Nu kom der bud fra englekor,
at Gud herned vil stige;
hans Søn, som i det høje bor
og ejer ærens rige,
han sig vort kød vil tage på
og blandt os gå;
det nyt er uden lige.
5
O Herre Jesus, lad din Ånd
mig kraftig overskygge,
bered mit hjerte ved din hånd,
at du deri kan bygge,
at også jeg kan åndelig
undfange dig
og aldrig fra dig rykke!
Da Elisabeth var i sjette måned,
blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa,
der hedder Nazaret, til en jomfru,
der var forlovet med en mand, som hed
Josef og var af Davids hus.
Jomfruens navn var Maria.
Og englen kom ind til hende og
hilste hende med ordene:
»Herren er med dig, du benådede!«
10. dec 2009 Salme 71 i Den Danske Salmebog Thomas Kingo 1689. N.F.S. Grundtvig 1837. Frederik Hammerich 1852. Luk.1,26-28
julelys 1
Store Gud og Frelsermand,
hvo er den, der lignes kan
ved din guddoms store kraft?
Ingen har fra Adam haft
slig en fader, slig af køn,
slig en moder, skær og skøn,
der har født en jomfru-søn.
2
Døberen, o store Gud,
som løb for i vejen ud
til at vise verden dig,
han så højt undskylder sig,
at han er kun blot en røst,
som mod syndens sår og brøst
prædiked al verdens trøst.
4
Men, o Jesus, Davids rod!
Jeg vil dig med bøn og bod
rede og berede sted
i min sjæl og hjertet med;
tag det hen, og dan det bedst,
kom derind, og vær min gæst,
giv en salig julefest!

Næste dag så han Jesus
komme hen imod sig
og sagde:
»Se, dér er Guds lam,
som bærer verdens synd.«
9. dec 2009 Salme 91 i Den Danske Salmebog - Thomas Kingo 1689 Joh.1,19-28
julelys 1
Hvorledes skal jeg møde
og favne dig, min skat?
Du skønne morgenrøde
mod al min jammers nat!
Min Jesus, sig, hvorledes
mit arme hjerte skal
opsmykkes og beredes
dig til en brudesal.

2
Dit Zion palmer svinger
til evig sejers tegn,
og frydens tone klinger
i nådens blide egn;
mit hjerte dig til ære
skal grønnes som en skov,
og alt mit liv skal være
din kærlighed til lov.
Bryd ud i jubel, Zions datter,
råb af fryd, Jerusalems datter!
Se, din konge kommer til dig,
retfærdig og sejrrig,
sagtmodig, ridende på et æsel,
på en æselhoppes føl.
v10 Jeg tilintetgør vognene i Efraim
og hestene i Jerusalem,
krigsbuerne skal tilintetgøres.
Han udråber fred til folkene,
han hersker fra hav til hav
og fra floden til jordens ender.
8. dec 2009 Salme 86 i Den Danske Salmebog -Paul Gerhardt 1653. Hans Adolph Brorson 1733. . Zak.9,9-10
lys
1
Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.
2
Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var,
Herren herligt opfyldt har.
3
Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!
4
Kom, du ærens konge, kom!
Hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jeg kun dig vil høre til.
For et barn er født os, en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge på hans skuldre.
Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver,
Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.
v6 Stort er herredømmet, freden uden ophør
over Davids trone og over hans rige,
så han kan grundfæste det og understøtte det
med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid.
Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette.
6. dec 2009 Salme 80 i Den Danske Salmebog - af N.F.S. Grundtvig 1837. Es.9,5-6

julelys 1
Stat op i gry, min Gud, stat op!
Adspredes, flygt, du fjendetrop,
lær, hvad det er at grue!
Forsvind som røg i luftens skød,
hensmelt som voks for ild og glød!
Kan du Guds ansigt skue?
2
Op, glædes alle, glædes nu,
og kommer sorg ej mer i hu,
retsindige og fromme!
O, bryder fluks i lovsang ud
for eders Herre, eders Gud
ved navn at ihukomme!
7
O, jubler for ham! Ser I ej,
igennem himle går hans vej
med solens løb fra østen.
En strøm af lys er heltens spor,
og Guddoms-kraft er i hans ord;
o, lytter dog til røsten!
8
Lovsynger ham i gry og kvæld
med livets strøm af Jakobs væld,
I kirker alle sammen!
Istem for ham, vor Gud, vor drot,
hvert folk på jorden, stort og småt,
halleluja og amen!

Herren er kommet fra Sinaj til helligdommen.
Du er steget op til det høje,
du har ført fanger med,
du har taget gaver blandt menneskene,
selv de genstridige;
Gud Herren skal bo der.

Lovet være Herren dag efter dag,
Gud bærer os, han er vor frelse.      Sela
Gud er for os en Gud til frelse,
hos Gud Herren er der vej ud af døden.

5. dec 2009 Salme 79 i Den Danske Salmebog - af Heinrich Held 1658. N.J. Holm 1829. Slm.68,18b-21

julelys 1.
Blomstre som en rosengård
skal de øde vange,
blomstre i et gyldenår
under fuglesange!
Mødes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans,
Sarons yndigheder.
2
Ryste mer ej noget knæ,
ingens hænder synke,
skyde hvert udgået træ,
glatte sig hver rynke,
rejse sig det faldne mod,
rinde let uroligt blod,
frygt og sorg forsvinde!
5.
Så i Herrens helligdom
grant Esajas spå'de,
tiden randt, og dagen kom
med Guds lys og nåde,
med den Guds og Davids søn,
som gør end, i lys og løn,
Paradis af ørke.
6
Ære med vor høje drot,
med hans Ånd tillige!
Sammen de gør alting godt
i vort Himmerige;
døve, selv på gravens bred,
øren får at høre med,
stummes læber sjunge.
Ørkenen og det tørre land skal glæde sig,
ødemarken skal juble og blomstre
den skal blomstre som rosen,
juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed,
Karmels og Sarons pragt.
De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt.
Styrk de synkende hænder,
gør de kraftesløse knæ stærke,
sig til de urolige hjerter:
Vær stærke, frygt ikke!
Nu kommer jeres Gud med hævn,
Guds gengæld, han kommer og frelser jer.
Da skal blindes øjne åbnes og døves ører
lukkes op; da springer den halte som hjorten,
den stummes tunge bryder ud i jubel.
For vand vælder frem i ørkenen,
bække i ødemarken.
4. dec 2009 Salme 78 i Den Danske Salmebog - af N.F.S. Grundtvig 1837. Es.35,1-6

julelys 1
Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden,
vor Jesus, den dejligste pode,
blandt syndige mennesker gro'de.
2
Alt siden vi tabte den ære
Guds billedes frugter at bære,
var verden forvildet og øde,
vi alle i synden bortdøde.
3
Da lod Gud en rose opskyde
og sæden omsider frembryde,
at rense og ganske forsøde
vor slægts den fordærvede grøde.
4
Al verden nu burde sig fryde,
med salmer mangfoldig udbryde,
men mangen har aldrig fornummen,
at rosen i verden er kommen.
Jeg sætter fjendskab
mellem dig og kvinden,
mellem dit afkom og hendes:
Hendes afkom skal knuse dit hoved,
og du skal bide hendes afkom i hælen.«
3. dec 2009 Salme 122 i Den Danske Salmebog      Højs 2,1-2 Hans Adolph Brorson 1732. 1.Mos.3,15

julelys 1
Gør døren høj, gør porten vid!
Den ærens konge kommer hid;
han hersker over alle land
og er al verdens frelsermand.
3
Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får;
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.
2
Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed;
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.
4
O, salig er den stad for vist,
hvis konge er den Herre Krist;
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.
v.7  løft jer, I ældgamle døre,
så ærens konge kan drage ind.
v8  Hvem er ærens konge?
Det er Herren, stærk og vældig,
Herren, vældig i krig.
v9  Løft jeres hoveder, I porte,
løft jer, I ældgamle døre,
så ærens konge kan drage ind.
v10  Hvem er han, ærens konge?
Hærskarers Herre,
han er ærens konge!      Sela
1. dec 2009 Salme 84 i Den Danske Salmebog - af Georg Weissel (1642). N.J. Holm 1829. Slm. 24,7-10Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris for hvert et glimt fra lysets hjem og fra dit Paradis!

Webmaster, Andreas Michelsen         Forside: www.shafan.dk


Salmerne er fra Den Danske Salmebog  Online,
hvor de kan læses og melodien kan høres
Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline