skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Den Hellige Ånds oppgave - å herliggjøre Jesus -Joh.14,23-29
Olav Hermod Kydland -  Bibelsk Tro - nr.5/2005

Jesus er sant menneske og sann Gud – Gudmenneske. Vi kan ikke fatte det av oss selv, men vi tror det fordi den Hellige Ånd har åpenbart det for oss.
Den som har tatt imot Jesus som sin personlige Frelser, vil elske ham. Men å elske Jesus er det samme som å elske hans ord. Jesu ord er imidlertid Faderens ord for alt det Jesus har hørt fra sin Far, har han kunngjort sine disipler (Joh 15, 15).
Men Jesu ord eller Guds ord er ikke bare de ord Jesus under sitt jordeliv uttalte med sin munn, men hele GT og NT, Bibelen. ”Hele Skriften er inspirert av Gud” (2 Tim 3, 16; sml. 1 Pet 2, 21).
Følgelig er hele Skriften Guds inspirerte og autoritative Ord.
Å elske Jesus er derfor å ha hans ord, Bibelen, som rettessnor (norm) for tro, lære og liv. – Å elske Jesus angår følgelig både våre holdninger og våre gjerninger. Kort sagt det angår alle områder og forhold i vårt liv. Hos den som elsker Jesus og dermed også Faderen, vil den treenige Gud ta bolig. Den derimot som ikke elsker Jesus, vil ikke holde hans ord.
Jesu løfte om at Faderen skulle sende talsmannen, Den Hellige Ånd, ble oppfylt på pinsedag.
Jesu Kristi oppgave var å åpenbare Faderen, mens den Hellige Ånd skulle lære disiplene alle ting og minne dem om alt det Jesus hadde sagt. Dette er et vitnesbyrd om at evangeliene er inspirert av Guds Ånd. Likedan vitner apostelen i Joh 16, 13 hvor Jesus sier at Sannhetens Ånd skal veilede disiplene til hele sannheten, og at også brevene og Johannes Åpenbaring er inspirert av Guds Ånd.
Gud være takk så har vi Guds inspirerte og autoritative Ord i blant oss som kan gjøre oss vis til frelse og salighet.
Vi lever i en verden hvor syndens og dødens krefter hersker. Men midt i denne verden stod Jesus og etterlot sin fred til sine disipler. Dette må oppfattes på bakgrunn av forsoningsverket – fred med Gud i en god samvittighet på grunn av Jesu død på Golgata.

Denne fred gir Jesus som en gave til sine disipler. Selv i denne onde og ufredelige verden, skulle de og alle andre troende få merke Jesu fred – en sikker forvisning om Guds kjærlighet og omsorg for deres liv under skiftende forhold.
En slik fred kan ikke verden gi eller verdens barn oppleve (se Jes 57, 2). Men Guds barn trenger ikke bli redde eller engstelige, for ikke noe kan skille dem fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus (Rom 8, 38 – 39). ”Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er" (Joh 14, 3). Tegnene for Jesu komme blir stadig tydeligere, og derfor kan Guds barn glede seg for Jesus kommer snart igjen for å hente sine.
La oss derfor holde oss våkne og ikke glemme å leve i bønn og ta til oss av Guds Ord daglig.

"Men når han kommer, sannhetens Ånd,
skal han veilede dere til hele sannheten.
For han skal ikke tale av sig selv,
men det han hører, skal han tale,
og de kommende ting skal han forkynne dere"
Joh.16,13