skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Forkynnelsen kan hindre sann vekkelse!
Interview med Erik Trans  - Dagen 31.07.97
( Af Dag Rune Lid, www.josafat.no )

Herning(Dagen): - Hovedårsaken til at vi ikke opplever vekkelse i dag er at vi mangler en dyptgående forkynnelse av menneskets totale forderv - slik at tilhørerne kommer til sannhets erkjennelse. Det er den danske forkynneren Erik Trans fra Herning som uttrykker seg slik i samtale med Dagen.

Han reiser som forkynner i Luthersk Misjonsforening i Danmark, og han har vært en rekke ganger i Norge som gjestetaler bl.a. for Misjonssambandet. Han er opptatt av vekkelse, og han er opptatt av at Guds Ord må få avsløre hjertene til marg og ben, og understreker at først da får vi sann bibelsk vekkelse.
Han mener synden har blindet hjertene, slik at vi ikke ser vår sanne tilstand, og at dette gjelder langt inn i de kristnes rekker.

Innbilt "friskhet" - største hindring

Han mener fortellingen som står i Lukas 10.25 illustrer godt den situasjonen vi opplever i dag. Der står det om den lovkunnige som kom til Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Men da Jesus tar frem lovens tale og sier: Gjør dette, så skal du leve!, da viker mannen unna. - Han vil rettferdiggjøre seg selv, sier Trans og fortsetter: - Er det alminnelig i dag at mennesker vil rettferdiggjøre seg selv? De aller fleste nordmenn og dansker vil gjerne det. Det er så alminnelig at de aller fleste går fortapt nettopp på grunn av dette. Den situasjonen vi opplever i Danmark og Norge i dag burde føre til at det bekjennende kristenfolk i sannhet gjorde bot og bekjente sine synder og sitt frafall fra Guds Ord. Årsaken til det vi opplever er at "saltet" har mistet sin kraft.

- Guds hellige lov fikk ikke avsløre den fromme mannens innbilte "friskhet" i Lukas 10. Jeg er overbevist om at en av de største hindringer for et menneskes omvendelse i dag, nettopp er denne innbilte "friskhet". Slik vi er i oss selv, så lever vi som den lovkyndige, i et uhyggelig selvbedrag. Vi har innbilt oss noe annet om oss selv enn det vi er. Så innbilt er vår "friskhet" etter syndefallets dag at vi har mistet evnen til en sann bedømmelse av oss selv og vår åndelige situasjon, sier Trans.

Ordet må få skjære "hull"

Trans trekker fram noe som Asbjørn Aavik skriver i en av sine bøker, og som han tror er karakteristisk for forkynnelsen i dag. Aavik skriver: "Nettopp her tror jeg vi forkynnere synder i dag - både mot Gud og våre tilhørere: I stedet for å begynne med å skjære opp byllen, åpne dypt og smertende innover mot innerste skaden, tar vi til å forkynne evangeliet for disse eller den som er på vei til å dø. Vi bruker evangeliets balsam på byllen i stedet for først å åpenbare den med Ordets skarpe, tveeggede sverd som trenger gjennom ...dømmer! Og vi reiser fra byen til andre bygder uten at noen er oppstått fra de døde."
- Jeg tror at Aavik her rører ved det som gjør at vi ikke opplever vekkelse i dag. I stedet for å konfrontere synderen med den tre ganger hellige Gud, slik at han blir stående fortapt som Jesaias, så blir evangeliets balsam ofte brukt på synden. Men synden er en kreftsvulst som må opereres bort, ellers fører den til evig død. En kristen kan ikke leve i en eneste synd! Fører ikke synden til oppgjør så fører den til åndelig død!

Trans peker på hvordan Jesus gikk fram for å føre den fromme og religiøse mannen til selverkjennelse ved å forkynne loven for hans hjerte. Men da går mannen i selvforsvar og prøver å få samtalen inn på noe annet ved å si: Hvem er min neste? Mange viker også unna sannheten i dag om sin egen sanne tilstand utenfor Gud, og på denne måten viker de unna vekkelsen og vil gå evig fortapt. Dette fordi Jesus kom for å åpenbare seg for de fortapte, men når han ikke får føre meg dit at jeg blir fortapt, så blir det en tillært, teoretisk kristendom uten liv.

Hva hindrer vekkelse i dag ?

Vi kan være enige om at vi har en "skramme", at vi er alle syndere osv., men at vi skulle være som Guds Ord beskriver oss: fordervet, gjennom råtne, med et hjerte som helt gjennom er sykt og bedragerisk. - Nei, det forekommer oss å være urimelig og en uforskammet tale. Vi kan nok alle merke at vår syndige natur reagerer voldsomt mot slike avslørende ord.

- Derfor tror jeg at hovedårsaken til at vi ikke opplever vekkelse i dag er at vi mangler en dyptgående forkynnelse av menneskets totale forderv slik at tilhørerne kommer til sannhets erkjennelse slik skrifter sier det. Følgene blir da at jeg ikke får bruk for en forsoner, en stedfortreder, en lovoppfyller - men bare en hjelper.

- Rektor H. E. Nissen i Hillerød har sagt: "Formår vi ikke gjennom vår forkynnelse å bære budet inn i hjerte og samvittighet, kan vi heller ikke rekke unge og eldre frelsens evangelium til personlig mottakelse og tilegnelse i hjertets tro." Han rører nettopp ved dette at når Guds Ord ikke får nå hjerte og samvittighet, så blir ikke dette mennesket frelst.

- Selv om jeg har kunnskap som den lovkyndige, og kan si de riktige ordene, så redder ikke det meg på dommens dag. Kristendom er ikke å kjenne de riktige svarene, men å få åpenbart hvem Jesus er. Det blir en kristen heller aldri ferdig med. Det må skje igjen og igjen, sier Erik Trans.

Vi må tape all vår rettferdighet

- En kristen er et umyndiggjort menneske som ikke er sin egen herre lenger. Han har mistet retten til å råde over sin egen tilværelse. Det var det som skjedde med Jesu disipler. Jesu myndige ord tok all deres rettferdighet for Gud fra dem - de holdt ikke mål. Det ble avslørt at de var uhyggelig selvopptatte. Jesus fører oss akkurat på samme måte i dag, når han skal gi oss de salige øyne som ser ham som sin eneste redning og rettferdighet.

- Det var et fryktelig møte for Peter ved Genesaretsjøen, da han traff Jesus igjen. Dette møtet er uhyggelig i dag også for hver synder som får møte Gud i Ordet ved Åndens kraft. Da taper jeg all min herlighet og rettferdighet overfor Gud. Det møtet blir også fryktelig for millioner av mennesker på dommens dag når de ser at deres selvrettferdighet ikke rekker overfor Gud.

Trans understreker også hva Rosenius skriver: "Kun når budet virker så kraftig i oss, at synden vekkes og det arme menneske blir helt utmattet og tilintetgjort under anstrengelse for å motstå synden. Da lærer mennesket å kjenne sin synd og sin egen avmakt. Dette er en aldeles nødvendig lærdom og erfaring - for først da kan mennesket høre til salighet." Derfor trenger vi mer enn noen gang en åndsbåren forkynnelse, som kan "brenne opp" alle våre bortforklaringer så vi får et møte med Den Hellige Gud, sier han.

Kristi rettferdighet - uendelig rikdom

- Det er underlig når Herren gjennom Ordet døder, knuser og gjør meg skyldig - ribber meg for alt. Men det er faktisk befriende å komme på det stedet for en synder, hvor jeg må erkjenne at jeg i bunn og grunn er fortapt. Jeg er fortapt i en slik grad, at nå er det ikke lenger et spørsmål om å være, eller prøve noe nytt. Den eneste redning er å kaste seg i frelserens favn og finne nåde som fortapt hos Herren - min syndebærer, min forsoner akkurat som Peter gjorde.

- Livet gjennom er en kristen et umyndiggjort menneske, som kun har Jesus å sette sin lit til. Mange synes det er fortvilende, men Bibelen sier: "Salige er de fattige i ånden - de som hungrer og tørster etter rettferdighet." Så lenge du i åndens fattigdom henger ved Jesus, eier du Kristi rettferdighet, og den varer livet ut. Da får du aldri en syndehale å slepe på, fordi Jesu blod renser fra all synd.

- Kristi rettferdighet gjør både vår person og vårt liv som vi lever velbehagelig for Gud. Her er en uendelig rikdom. Det er nok til å bevare frimodigheten, og nok til å bevare gleden som grunntone under troens kamp, strid og anfektelse. Dette betyr at du til enhver tid i Jesus har oppfylt det loven krever , og at synden i ditt liv ikke mer tilregnes deg fordi den ble tilregnet Jesus. Er det ikke slik, da hadde hver eneste dag vært til fordømmelse for deg og meg.

Til slutt understreker Erik Trans at vår bønn fremover må bli at Herren gjennom sitt Ord må få avsløre vår religiøsitet og egenrettferdighet slik at sjelene blir hjelpeløst fortapt. Da først blir det behov for det frelsende evangelium, og da vil vi også få oppleve vekkelse og at sannheten setter sjelene fri.
Av Dag Rune Lid
(Gengivet med tilladelse af Erik Trans)