skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Regn med Herren, du som er motløs!
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr.5/2005
Det finnes mange motløse og tvilende Guds barn. Herren vil ikke at de skal bli værende i denne motløsheten. Herren vil at vi skal regne med Ham.
Hva er det som gjør at Herrens venner ikke alltid regner med Ham, slik som de burde gjøre? Ja, dypest sett kommer dette av vantro. Man ser da mer på seg selv og mindre på Kristus. Det loviske sinnet trenger inn i hjertet. ”Jeg er ikke slik som jeg burde være. Jeg har forsømt så mye. Jeg har gjort så mye som har blitt så galt i mitt liv. Og fortsatt er det mye som er galt i mitt hjerte og i mitt liv. Det er så mye som anklager. Jeg kommer til kort i mitt trosliv, i mitt bønneliv, i min helliggjørelse, i mitt hjem, i min barneoppdragelse, i min tjeneste. Ja, jeg kommer til kort på alle livets områder. Jeg holder ikke mål. Jeg kan ikke tro. Jeg får ikke til å tro.”

Bygg ikke opp det som Herren vil rive ned!

Her har vi en kjempende sjel som ikke vil bedra seg selv, som ikke vil forsvare synden, som for syndens skyld behøver Jesus, men som har så vanskelig for å tro. Her er en sjel som har blitt motløs.
Men hvordan skulle det gå dersom du syntes du fikk orden på alt dette? Av deg selv er du tilbøyelig til å forsøke å bygge opp en kristendom som du siden håper å bli fornøyd med. Du vil bygge opp noe, men Herren vil rive ned. Hva vil Herren rive ned? Jo, Han vil rive ned din tro på din egen kristendom. I Guds øyne er du like fortapt når du synes du har lyktes, som når du har mislyktes. Tenk om Gud skulle bedømme deg som rettferdig ut fra hvordan du lykkes med din gudstjeneste og din bibellesning, hvor brennende du er i bønnen, hvordan det går i ditt hjem og i ditt daglige kristenliv. Ja, da fantes det intet håp for deg. Dersom du forsøker å bygge opp noe hos deg selv som du tenker Gud skal ta hensyn til på dommens dag, da lever du i et selvbedrag. Derfor må Gud rive ned din tro på din egen kristendom.
Hva er da en sann tro? Ja, vi får gå til Bibelen. Hvilke mennesker var det i evangeliene som fikk høre ordene: ”Din tro har frelst deg”? Jo, det var syndere som hadde forsøkt å bli rettferdige ved loven, i kraft av sitt eget forbedringsarbeid, men som hadde blitt ulykkelige, fredløse og motløse. Så fikk de høre om Jesus. De kom til Ham. Helt ufortjent fikk de ta imot tilgivelse for alle sine synder. Jesus og hans nåde ble dyrebar for dem. Guds vilje ble viktig for dem.
Det er nødvendig at loven får dømme oss og drepe troen på verdien av vår egen fromhet. Det er nødvendig at loven får avsløre synden og være vår rettesnor i livet. Men for å bli frelst og salig, en himmelens arving, så er det nødvendig med en helt annen rettferdighet enn lovens og vår egen fromhets rettferdighet. I Rom 3:22 står det om denne rettferdigheten som da behøves: ”Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus” (svensk oversettelse: ”En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus”).

Jesu rettferdighet er din rettferdighet innfor Gud

Tenk, en rettferdighet fra Gud, en annens rettferdighet, Jesu rettferdighet. Jesus levde et fullkomment liv i ditt sted. ”Han fullgjorde, vad vi borde, och blev vår rättfärdighet”. Han var lydig, like inn til døden på korset. Der tok Jesus på seg alle dine synder. Paulus skriver i 2 Kor 5:21 om Jesus: ”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud”. Ja, i Jesus står du rettferdig innfor Gud. I Jesus har du din rettferdighet. Han har utslettet din synd med sitt blod og oppfylt hele loven i ditt sted. Han er rettferdigheten fra Gud. Intet annet gjelder innfor Gud enn Jesus og Hans rettferdighet. Fordi Gud ønsker å få deg frelst hjem til sin himmel, lar Han din egen kristendom gå i stykker, for å rette dine øyne på Jesus, på Hans fullbrakte forsoningsverk. Jesus har stått opp og fart opp til himmelen, eller som Paulus uttrykker det i Ef 2:6: ”(Gud) satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus”. Ja, du har din plass hos Jesus. Du er gjennom troen blitt ett med Ham. Jesu rettferdighet er din rettferdighet innfor Gud.

Dette betyr at du som ikke finner noen ro i din egen fromhet, men som søker din trøst hos Jesus alene, du er til enhver tid like rettferdig for Gud. Om du tenker at du er mer rettferdig og mer behaglig for Gud når du har vært spesielt from, og at du er mindre rettferdig for Gud når du har syndet, da ville jo rettferdigheten for Gud grunne seg på lovgjerninger. Nei, Paulus sier: ”Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven” (Rom 3:21). Denne rettferdighet er Jesus Kristus.
Til slutt: La det i din ensomhet, igjen og igjen, bli ”dommedag” innfor Herrens ansikt i syndsbekjennelse og bønn. Glem ikke bønnesamtalen med Herren i ditt lønnkammer, der du får tale ut med Ham om dine synder. For Jesu skyld skal du få tro at du er tilgitt, ren og rettferdig. Guds Ord lover: ”Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd” (1 Joh 1:7). Du får hvile på dette løfteordet.

Jesus er selv livskilden, og fra denne kilden får ditt hjerte et nytt mot til å fortsette ørkenvandringen mot det himmelske Kanaan. Jesus og Hans Ords manna trenger du dag for dag.
(overs. J.E.Aasmundtveit)