skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Uro i den norske kirke
Styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn nov.2007

Styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn er blitt gjort kjent med Kirkemøtets vedtak av 16. november 2007 hvor det ble åpnet for, med visse forbehold, at homofile i partnerskap kan ansettes og vigsles til tjeneste i Den norske kirke (Dnk).

Det er med sorg og skuffelse vi har fått vite at 50 av 84 delegater på Kirkemøtet stemte for å bryte med Dnks læregrunnlag. Når Guds Ord betegner homofil praksis som ”skammelig utukt” (Rom 1,27) og sier at ”de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn” ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9-10), da skulle en forvente at alle ville bøye seg for Skriftens autoritet, men slik er det dessverre ikke.

Mange vil nok nå føle seg hjemløse i Dnk. Vi har forståelse for at noen forlater den og melder seg ut når så stor del av dens ledere svikter så totalt. Men selv om mange av Dnks biskoper, prester og lekfolk svikter, så er dens bekjennelsesgrunnlag det samme. Basis for Dnk er Den hellige skrift og Dnks bekjennelsesskrifter. Skriften er den normerende norm for tro, lære og liv og bekjennelsesskriftene er avledet norm. Å bryte med Guds ord må derfor betraktes som er opprør, bevisst eller ubevisst, mot den treenige Gud og hans skaperordning og livslover for menneskene. Følgelig burde heller de som har brutt med Dnks basis, forlate den.

Hva er egentlig Jesu Kristi kirke for noe? Jesus sier: ”Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg” Joh 10,26. Med andre ord de som tror og hører Jesu røst, de er Jesu sanne kirke og menighet. Vi skal ikke først og fremst tenke på organisasjonsformer eller ytre ordninger. Ett av Dnks bekjennelseskrifter, Augustana sier i art. 7, Om kirken: ”Like ens lærer de at det alltid vil forbli en hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene:…”

Jesu Kristi sanne kirke og menighet er altså der Guds ord, lov og evangelium, blir forkynt og lært rent og sakramentene forvaltet rett. De som samles om Ordet og sakramentene i hjertets sanne tro, de er Jesu sanne kirke og menighet, skrev prof. Carl Fr. Wisløff i sin tid. - Den sanne Jesu Kristi kirke sier det samme som Guds ord sier og ikke noe annet.

Om prest, prost eller bisp forkynner noe som er i strid med Guds ord i Bibelen, da er det ikke Jesu Kristi kirke som taler. Nei, da taler den falske kirke. Luther kalte den ”løgnkirken”. Den har fulgt den sanne kirke som en skygge hele tiden, det er akkurat som Kain og Abel, sier Luther”. ( Prof. Carl Fr. Wisløff i boka: ”Fullfør din tjeneste!”)

Derfor er det vår oppfatning at så lenge vi får lov til, uten restriksjoner på noe område, å forkynne Guds ord klart og rent, så vil vi stå i Dnk, men være uavhengig av rådsstruktur og embetsverk. Men vi vil oppfordre til bønn og støtte til kirkens tjenere som vil stå fast på Skriften og forkynne Guds ord rent og klart.

For vår del vil vi holde fast på det frie lekmannsarbeidet i Dnk, men ikke under den. Vi vil også oppfordre alle frivillige kristne organisasjoner og lag til å stå fast på Guds hellige ord og ikke inngå noen som helst samarbeid med dem som har brutt med Skriftens autoritet, og på grunnlag av det alminnelige prestedømme og nådegavehusholdningen, veilede, støtte, tjene og forkynne Guds ord til vekkelse, omvendelse, frelse, oppbyggelse og evig liv.

Vi vil hilse alle Guds barn med Herrens løfte: ”Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone” Åp 2,10.


Olav H. Kydland

Gordon Landro

Eivind Nilsen

Erik Nordbø

Olav Stokka