skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Gjør deg rede til å møte din Gud!
Dag Risdal - "Jesus kommer"

I denne lille boken - «JESUS KOMMER» - har vi dristet oss til å ta opp emner som vi tror har aktua­litet for oss alle når det nærmer seg tiden for Jesu gjenkomst. «Gjør deg rede til å møte din Gud!» for­kynner Herren til sitt folk i Amos 4,12 . Det kall som profeten ble gitt av Herren, var å minne folket i hans samtid om en sannhet: Det gjelder å være beredt til å møte Herren på dommens dag!
    Herren hadde sendt Amos til Israel (Nord-riket) ­- som var under Herrens dom. Folket måtte berede seg på Herrens dag - en mørk og tung dag (Amos 5,18-20 ). At dette budskapet innebar en alvorsfylt kunngjø­ring, ser vi av uttrykket at «Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem» (Amos 1,1 ). Alvoret i hudskapet understrekes ved at det kom «to år før jordskjelvet» (Amos 1,2). Det må ha vært et sterkt jordskjelv ettersom det ble brukt som tidfesting (Zak.14,5 ).
    Men jordskjelvet kan også minne oss om en annen sannhet: Profetens budskap om Herrens dag må ha vært så åndsmektig at det skapte «åndelige jordskjelv» i folkets samvittighet! - Her er vi ved sakens kjerne: Det dreier seg ikke om et menneskelig budskap fra bonden Amos, men det gjelder Herrens radikale ord - om Guds vrede og Guds nåde - med sikte på Herrens gjenhomst. Og utfallet av dommen kan enten bli evig frelse hjemme hos Herren eller evig fortapelse!
    Her berører vi et anfektende problem som mange av Herrens redskaper har kjempet med - nemlig å vitne om det som Herren har åpenbart - enten folk ville høre eller la det være: «For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene. Når løven brøler, hvem skulle ikke da bli redd? Når Herren Herren taler, hvem skulle ikke da profetere?» (Amos 3,7-8 ).
    Herrens vitner skulle ikke tale mennesker til lags, men de var sendt av Herren med et guddommelig mandat og budskap: «Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!» (2.Kor.5,20 ). - Apos­telen Paulus hadde ikke noe valg: «For om jeg for­kynner evangeliet så er det ikke noe å rose meg for. Det er en nødvendighet som ligger på meg, for ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet!» (1.Kor.9,16 ). Et vitne for Herren kan ikke underslå noe. Han må være tro mot oppdragsgiveren. Profeten Esekiel fikk klar besked: «Du skal tale mine ord til dem enten de hører eller lar det være. For gjenstridige er de» (Ezekiel 2,7 ).

I dag er vi veldig opptatt med å forsikre oss på alle mu­lige måter for dette livet. Men hvem av oss er opptat­te med å forsikre oss for evigheten? Ved en evighedsforsikring er det kun ett navn, ett verk og en gjerning som har betydning for oss: Det er Jesu Kristi full­brakte stedfortredergjerning på korset for mine syn­der - og faktisk ikke noe annet!
    Kjernebudskapet lyder derfor slik: «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft» (1.Kor.1,18 ). - Med sikte på frelsen, går apostelen så langt som å si: «For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet» (1.Kor.2,2 ). Med an­dre ord den hellige og nødvendige ensidighet!

«Gjør deg rede til å møte din Gud!» (Amos 4,12). Det er gjennom ORDET jeg møter ham! - «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd ... Og ingen skapning er skjult for ham. Alt lig­ger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for» (Hebr.4,12-13 ). - Og hvis jeg ikke er vil­lig til å la meg ransake av Ordet her i tiden, hvordan skal det da gå meg på Herrens dag?

Hva er det som holder en kristen beredt og våken i endetiden? - Min samvittighet er som en vekkerklok­ke. Den må være justert etter Guds ord i ett og alt! ­«Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje» (Ef.6,14 ).
    Sannheten er først og fremst evangeliet - Ordet om korset. Når det kommer til sakens kjerne, er det først og fremst budskapet om Jesu stedfortredergjerning som kan holde oss åndelig våkne. For det som holder hjertet levende og varmt er sannheten! - Det virkelig store ved evangeliet er dette: Alt du behøver for å bli frelst, ligger ferdig! All rettferdighet du trenger for å nå himmelen, er lagt til rette for deg: «I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet» (Jer.23,6 ).

1 - Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.
2 - Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var,
Herren herligt opfyldt har.
3 - Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!
4 - Kom, du ærens konge, kom!
Hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jeg kun dig vil høre til.
5 - Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,
6 - at når du i herlighed
kommer anden gang herned,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.
Heinrich Held 1658. N.J. Holm 1829.   - Den Danske Salmebog nr. 80
Fra "Jesus kommer" s.9-11 af Dag Risdal - Antikforlaget 2002 -
Med ønsket om en velsignet jul og i forventning om, at Jesus kommer igen. - Shafan 15-12-08
Bibelhenvisningerne kan læses på BibelenOnline - Det danske Bibelselskab

Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris for hvert et glimt fra lysets hjem og fra dit Paradis!
Webmaster, Andreas Michelsen         Forside: www.shafan.dk skrevet