skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Spør etter de gamle stier!
Dag Risdal -  Lov og Evangelium marts 2006
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Det bildet vi får av teologi- og åndssituasjonen i dag, er å ligne med et nattemørke som er på vei inn over oss. For søvn innebærer at vi blir påvirket av denne verdens ånd. Der gudslivet ikke blir fornyet gjennom Ordet om Lammet, blir vi åndelig likegyldige og døden nær. Vår største åndelige fare er den moderne teologis syn på synden og på Jesus, uttalte Ludvig Hope. Åndsarven må ikke sekulariseres, men den må gjenreises på den gamle grunnvoll! Vår generasjon har mistet festet i Guds ord. Derved kan vi bli rike på synspunkter - men fattige i overbevisning og klare standpunkter! I forhold til våre åndelige fedre, har vi tapt mye av den åndelige dømmekraft de hadde.

Evighetsdimensjonen er blitt borte for vår kristenslekt. Derfor blir det lite bønn og liten tro (Luk.18,8 ).
    Hva er vårt kall i denne tid? - Jesus har svaret: "Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide". (Joh.9,4 ) Vi har frihet til å arbeide - Gud være lovet. La oss nytte mulighetene mens vi har dem! Vi må stå midt i tiden med sannheten som norm - og evigheten som mål.
    Men vi må vite hvor vi står i åndskampen: "Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem"! Slik lød Herrens kall til Jeremia (Jer.1,17 ).

I Guds rikes historie er det oppmuntrende å legge merke til at når det hele så mørkest ut, lot Herren oppreise en Nehemja. Han fikk nåde til å bygge opp igjen muren i Jerusalem og dermed gjenreise Guds rike. Og situasjonen ble som ny! Vi må stå i frontstilling som Nehemja og hans venner - med sverd ved lend - og med forvissning om at "vår Gud vil stride for oss".

Bibelskolen i endetidsperspektiv

Jeg drister meg til å komme med den påstand at jo lenger vi kommer inn i endetiden og nærmer oss Jesu gjenkomst, desto større betydning vil de bibelskoler få som Herren kan bevare i sannheten.
    For det som alt kommer til å dreie seg om i endetiden, vil bli for eller imot Bibelens sannhet. Kampen kommer til å stå mellom Kristi Ånd og Antikrists ånd. Guds Ånd fremmer Jesus i sentrum - Antikrists ånd fremmer mennesket i sentrum.
    I lys av Bibelen vil satans taktikk i endetiden gå ut på å gjøre løgnen så lik sannheten som mulig - og få gjort avveien så lik veien som mulig. "Det blir kaos i menneskers tanker om Gud, og Antikrist går inn i dette kaos". (Øivind Andersen)
    Vi finner en sterk og realistisk skildring av den læremessige forførelse i Bibelen: "Den lovløse kommer etter satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen…" (2.Thess.2,9-11 )
    I endetiden blir det derfor ganske umulig å stå i et læremessig nøytralt tomrom. Den som ikke blir i Sønnen, vil ganske visst bli fanget inn av forførelsens åndsmakt! (Sml. Luk.11,23-26) I denne tid er det grunn til å spørre: "Vekter! Hvor langt på natt"? (Es.21,11 ) Har nattemørket og endetiden begynt å trenge på? Jesus sier: "Jeg må gjøre hans gjerning som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide". (Joh.9,4 ) Kan det tenkes at bibelskolene - i endetiden - kan komme til å bestå av små, enkle (og kanskje skjulte) "bibelstudiesentra", spredt rundt i de nordiske land?
    Innen hver bibelskole blir det også kamp om å bli stående i sannheten. Men der hvor lyset fra evangeliet kan bli bevart, vil disse små skoler i endetiden kunne få en særlig oppgave av Herren til å befeste og styrke troens folk. "Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rette tid? - Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer"! (Matt.24,45-46 ) Her taler Jesus om å dele ut Livets Ord i endetiden. Den lille rest må være bevisst sitt kall.
    Vranglære bekjempes ikke ved fortielse, med ved forkynnelse av den sanne bibelske lære. De små bibelskoler i endetiden kan komme til å få noe av den samme profetiske funksjon som Jesaja fikk: "Bind vitnesbyrdet inn, forsegl ordet i mine disipler"! (Es.8,16 ) Slike små bibelskoler vil muligens kunne bidra til å demme opp mot den bibeloppløsende teologien. Tilsvarende ser vi også i Åb.1,3 : "Salig er den som leser (oppleser) og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær".
    Det ville være en rik tanke om bibelskolene i endetiden kunne få være redskaper til å hjelpe og modne unge kristne til bibelsk "sunn kost" - slik at de kunne bli bevart hos Jesus når endetidens forførelser setter inn. Måtte Gud hjelpe oss i denne tid til å ta vare på Guds ord!

Fra "Bibelskolen i åndskampen", Stiftelsen På Bibelens Grunn, 1996 -  Shafan 09-02-09
Bibelhenvisningerne kan læses på BibelenOnline - Det danske Bibelselskab