skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Ekteskapet i Guds ords lys
Øivind Andersen - Bibelsk Tro nr.5/2008

Hva sier Guds Ord?

I Matt 5,27-32 sier Jesus: ”De har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! Men jeg sier eder: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og dersom din høyre hånd frister deg da hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier eder at hver den som skiller seg fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.” 

Siterer så fra Matt 19. Fariseerne spurte Jesus om det gikk an å skille seg for en hver saks skyld. Jesus svarer: ”Har de ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke atskille. De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Jesus svarte dem: For eders hårde hjerters skyld gav Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av har det ikke være således. Men jeg sier eder at hver den som skiller seg fra sin hustru uten for hors skyld, og gifter seg med en annen, han driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.” 

Vi skal ta utgangspunkt i den form det sjette bud har i Guds ord. Det lyder slik i den oversettelsen vi har: ”Du skal ikke drive hor.” Rett oversatt fra den hebraiske grunntekst i GT står det slik: ”Ikke bryt ekteskapet!” Det er en bokstavelig oversettelse. Noen mener at det reduserer det sjette bud. Men det stemmer ikke. 

Det er bokstavelig det Gud sier: – Ikke bryt ekteskapet –. Men da blir jo det sjette bud bare aktuelt for dem som lever i ekteskap? Da kan jo ikke det sjette bud være aktuelt før en er gift? Og følgelig behøver en vel heller ikke ta hensyn til det sjette bud før en er gift? 

Dette er det dessverre mange som forkynner i dag, og dette syn blir lagt til grunn for mye av undervisningen i skolene i dag – helt ned i grunnskolen. Dette er å fornekte Guds ord. 

Hva betyr ”ekteskap”? 

Derfor må vi spørre: Hva betyr ”ekteskap”? Hva betyr det i Bibelen? 

Jesus sier: ”Har dere ikke lest?” Dette gjelder ikke bare fariseerne, de som Jesus talte til. Det gjelder oss. Det gjelder de unge. Har vi lest Guds ord? Vil vi rette oss etter Guds ord? 

Jeg tror faktisk at de fleste nettopp vil det. ”Har dere ikke lest”, sier Jesus, ”at han som skapte dem fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne?” Her ligger en veldig lærdom. 

I 1 Mos 1,26 -27 står det at da Gud skulle skape mennesket var det en rådslutning i Gud på forhånd. ”La oss gjøre mennesker i vårt bilde.” Gud rådslår med seg selv om å skape et menneske. Videre står det: ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Her er entall og flertall brukt i en og samme betydning. Da Gud skapte mennesket (entall), i sitt bilde, så skapte han dem til mann og kvinne, entall og flertall, det er mennesket. Mennesket er mann og kvinne. 

Dette er en forunderlig Guds ordning. Det er under menneskets liv på jorden ekteskapet gjelder. I det fullkomne Guds rike er det ikke noe kjønn lenger. Der sier Jesus: Det verken tas til ekte eller gis til ekte, for der er de som englene, og der er ikke mann og kvinne, der er ikke noe kjønn. Men under menneskets jordeliv var mennesket skapt som mann og kvinne, og Jesus sier: ”De er ikke lenger to, men de er ett kjød.” Dette leser vi om i 1 Mos 2,24. 

Dette er altså Guds ord, dette er Guds tale, og dette sier hva ekteskapet egentlig er: Et samfunn, et samliv mellom en mann og en kvinne. 

Syndens følger 

Hvis ikke synden hadde kommet inn i verden, så ville dette vært høyhellig og rent. Synden ødela menneskets gudsbilledlighet. Ekteskapet ble også ødelagt. Like fullt er dette Guds ordning som gjelder fremdeles, slik Jesus sier. Men det hadde ikke blitt flere kvinner enn menn eller omvendt hvis ikke synden hadde kommet inn i verden. 

Det er så mange ting som er blitt ødelagt og forskjøvet på grunn av menneskenes synd. Men det som blir aktuelt for oss i denne sammenheng er følgende: Hvordan skjer egentlig synd mot det sjette bud? Hva vil det si å bryte ekteskapet? For det er det Jesus legger oss på hjerte her, og samtidig løfter fram alvoret og følgene. 

Han sier at den som bryter ekteskapet, han blir kastet i helvete. Det er ikke jeg som sier det. ”Om det høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt en at hele ditt legeme blir kastet i helvete”. Det er Jesus som sier det. Hvis et menneske synder mot det sjette bud, og ikke omvender seg fra det, blir han ikke frelst, da går han fortapt. Du må være klar over at det er Jesus, han som elsker oss, han som selv har kjøpt oss fri fra våre synder med sitt blod, som sier dette til oss for å advare oss. Vi kan ikke ta lett på spørsmålet om ekteskapet og det sjette bud. Jesus tar det ikke lettvint. Og hvilket lys det kaster over vår tid! Disse spørsmål viser hvordan vår tid er fordervet og ødelagt og hvor langt vi er kommet bort fra sannheten. 

Konkrete synder 

Hvordan skjer da synd mot det sjette bud? 
Prinsipielt skjer det på en av to måter. Enten ved å oppløse et ekteskap som består, eller ved å overtre skillelinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet. Vi skal se litt på hver av disse. 

1) Å oppløse et ekteskap som består, skilsmisse, det er synd, og all skilsmisse er synd, unntagen i det ene tilfelle hvor Jesus sier – uten for hors skyld. – Det kan jo hende at et ekteskap er ødelagt allerede, at en part har syndet. Da påbyr han ikke skilsmisse, og det beste ville jo være at den part som har syndet, omvender seg, så ekteskapet kan bli godt igjen. Men kan ikke det skje, så er det jo allerede brutt, og er det eneste unntak som er grunnlag for skilsmisse. Ellers er etter Guds ord all skilsmisse synd. 

Naturligvis kommer her et kor av protester, og der kommer alle slags motforestillinger. Men dette er Jesu ord, så får andre si hva de vil. Jeg har hele mitt liv villet følge Jesus, og det har jeg tenkt å gjøre så lenge jeg lever. Det jeg sier det er Herrens ord. Du kommer i konflikt med mange mennesker i dag når du innretter ditt liv etter Herrens ord. Jesus har sagt at det skal komme en tid da de enda tror at de gjør Gud en velgjerning når de slår oss i hjel. I den grad kan vi komme i motsetning til mennesker, men det får så være. 

2) I og med at ekteskapet er, som jeg nevnte, samfunn og samliv mellom en mann og en kvinne har Gud satt en hellig skillelinje mellom mann og kvinne utenom ekteskap. Og det er klart at den skillelinjen gjelder alle mennesker, også de som ennå ikke er kommet i ekteskap. Å krenke denne skillelinjen som går mellom mann og kvinne – utenom ekteskap – det er å drive hor. Det kan skje på mange måter. Jesus sier det kan skje ved et blikk – hvis høyre øye frister.. Vi hører om en mann som ser på en kvinne for å begjære henne. Det ordet som er brukt om en kvinne det betyr en kvinne som tilhører en annen mann. Om en ser på en kvinne som en ikke har rett til, som ikke tilhører en selv, for å begjære henne, sier Jesus, da har en allerede falt i synd i sitt hjerte. Og det står i Matt 15,19: ”Fra hjertet kommer vonde tanker, mord, hor, tyveri, bespottelse, falsk vitnesbyrd ”, osv. 

Synden begynner i hjertet. Selv om en synd ikke blir utført i handling, så er det en synd i hjertet allerede, og det er vår målestokk her. Det er dette Jesus sier, og så advarer han oss. Alt som vi på forhånd vet vil friste oss, skal vi unngå så langt det står til oss, enda om vi kanskje kommer til å leve et noe amputert liv, etter hva mennesker mener. Vi kan jo ikke bokstavelig rive øye ut av hodet eller hogge handa av i den forstand, men du skjønner hva Jesus mener. Selv om vårt liv ble amputert, og mange synes at vi må forsake og gi avkall på mange ting som skulle høre menneskelivet til, så er det bedre enn å falle i synd og risikere at hele ens legeme blir kastet i helvete. Og jeg gjentar, det er ikke jeg som sier det, det er Jesus. 

En hellig skillelinje 

Denne skillelinje mellom mann og kvinne, den kan overtres ved ord, simple vitser, lettsindige viser som det er så forferdelig meget av. Det er underlig at det ikke skal gå an å ha et underholdningsprogram i radio eller i fjernsyn uten at det skal dreie seg om hor i en eller annen form. Og hva som er så morsomt ved det, er uforståelig. Bibelen kaller slik tale for råttent snakk, og sier til oss som er kristne: La ingen råtten snakk gå ut av din munn. 

Videre krenkes denne skillelinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet, ved at man simpelt hen lever sammen uten å være gift. Det er i sannhet å drive hor. Og om forlovede begynner å leve sammen før de er viet, er det å drive hor. Papirløse ekteskap er også hor. Det sier Guds ord. 

Man kan ikke si at vielsen er uten betydning. Etter Guds ord er det den det kommer an på om en har rett til å leve sammen eller ikke. En var veldig nøye med det etter Moseloven, og den gjelder fremdeles for oss som er kristne. 

Hva med vår tid? 

Og så kan vi spørre: Hvordan ser det ut i blant oss i dag? Jeg vil helst slippe å svare på det, og jeg tror egentlig ikke det er nødvendig. For etter det jeg allerede har sagt, i det jeg har henvist til Guds Ord, blir følgende klart for oss: Vi har syndet. Det må vi bøye oss for. Enda mellom kristne mennesker leves det i synd. Og den som er sjelesørger, han får se mange ting som gjør ondt inn i hjertets aller innerste. Det er ikke noen sjeldenhet at unge mennesker som reiser omkring og synger i sanggrupper, vitner om Jesus, holder bibeltimer og sier de er ute for å evangelisere, samtidig lever i hor. 

Så er det mange som sier: Man kan ikke ta det så nøye. Det sa de falske profetene også, og du kan lese for eksempel hos profeten Amos hva Herren sier om dem som ikke tok det nøye med det sjette bud. En annen sak har jeg merket meg. Med de falske profetene fulgte musikklag som hadde larmende sanger som det heter der, og det står hos profeten Amos at Herren sier: ”Jeg hater eders larmende sanger”. Jeg undres på om dette har noe å si oss i dag, eller hva tror du? Jeg bare spør, uten å si mer om dette nå. Men her er mye å tenke på. 

En velsignet gave – og oppgave 

Jeg vil gå tilbake til det som Gud har gitt oss i ekteskapet. Det er et velsignet samfunn Gud har opprettet. Et samfunn som er velsignet av Herren, mellom en mann og en kvinne, og som hører med til et sant og sunt menneskeliv. Det er ikke bare at det har betydning for vårt Gudsforhold at vi lever rett etter Guds ord, men det har også stor betydning for hva vi er som mennesker i samfunnet. Og du vet at dette med ekteskap og hjem det er selve fundamentet i samfunnet, og det er ikke å undres på at Djevelen er ute for å ødelegge det. 

Men jeg vil understreke at ekteskapet er en velsignet institusjon, hvis en i det lærer å innrette seg etter Guds ord. Vi har forskjellige formaninger i Bibelen om dette. Jeg henviser ikke minst til Ef 5. Der sier Herren noe til ektemennene: ”I menn, elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den”. Han sier til hustruene: ”I hustruer, underordne eder under deres egne menn som under Herren”. Det er ikke sideordning, men hustruen er underordnet mannen i ekteskapet. Det betyr at mannen er den ansvarlige instans overfor Gud. Det som er galt i et ekteskap og et hjem, det har mannen avsvaret for, og det skal han gjøre regnskap for. 

Til ektemannen 

Luther bruker sterke ord om dette og han sier at mannen i sitt hjem er konge, prest, biskop og lærer. Nå er det mange menn som misbruker dette, også kristne menn. La meg få lov å si et ord til deg som er ektemann: 

Du har ikke lov å si til din hustru: – Du skal underordne deg under meg. Er du klar over at du ikke har lov å si dette? Det er Herren som sier: I hustruer. Du har ikke lov å si det, og du har ikke lov å anvende dette ordet på den måten at alt skal gå etter din bestemmelse i ekteskapet. Da er du en hustyrann, og da gjør du synd. Det er ikke det som var Herrens mening. Vi må se disse ting i Guds ords lys, og ikke etter menneskers tankegang. Når det gjelder underordning, er det Herren som sier noe til oss ektemenn, og det er Herren som sier noe til våre hustruer. Og det som Herren sier til dem, det kan ikke jeg ta i min munn. 

Du skjønner forskjellen. Og merk dette: – I menn, elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Det er ordet til deg og meg. Hvordan elsket Kristus menigheten? Han tok på seg ansvaret for våre synder, han gjorde nettopp det som står her: Han gav seg selv for dem. Gjør du det for din hustru? Og jeg må spørre meg selv – for Guds ansikt: 
Gjør jeg dette i mitt ekteskap? Hvordan tror du det ville bli i ekteskapet om vi praktiserte dette. 

Jeg kunne ha lyst å gi deg noen råd, du som er ektemann. Se på din hustru som Guds gave til deg. Det kan variere med våre følelser, de skifter og det er ikke noe unormalt i det. Men det er en ting som står fast. Min hustru er noe som ingen annen kvinne i denne verden er for meg. Hun er Guds gave til meg. Og en gave har ikke bare betydning etter hva den er i seg selv, den har også betydning etter hvem er det som har gitt den. 

Vi hadde et alminnelig eggeglass av tre hjemme. Det var håndmalt og pent, men det som hadde den store betydning var at det opprinnelig var en gave fra dronning Maud. Hver gang jeg så det eggeglasset måtte jeg tenke på hun som hadde gitt det. Derfor ble det noe eget ved det. Din ektefelle har noe som ingen andre har for deg. Gud har gitt deg henne. 

Videre vil jeg spørre deg: Takker du din hustru noen gang? Ser du hva hun gjør for deg? Legger du merke til de nystrøkne gardinene? Tar du alt som en selvfølge? Har du kravmentalitet, eller har du takkementalitet? Begynn å takke! 

Og så endelig vil jeg få si deg: Se mer på dine plikter enn dine rettigheter i ekteskapet. Tenk om alle ektefolk gjorde det. 
Hvis du som hører nå, prøver å gjøre etter det du hører, vil du bli lykkelig Du får det godt. Men hvis du vil ha det ondt, så skal du bare trumfe ditt igjennom.. Jeg sier til dere ektemenn som alltid skal ha det som dere selv vil: Du gjør ondt, du blir ond, du skaper ondt, og du kjenner det best selv. Var det det du ville? Enn om vi begynte å se ekteskapet i Guds ords lys og innrette oss etter det! Ja, da ville mange ting bli annerledes, og jeg har sett at dette skjer. Det er som det står i en gammel salme: ”Når Jesus kommer inn i huset, det blir et ganske annet liv, et sant og elskelig Guds rike for små og store, mann og viv.” Det blir et ganske annet liv! 

Skal alle leve i ekteskap? 

Guds ord nevner tre tilfelle hvor det ikke er aktuelt med ekteskap. Også her kan det henvises til Matt 19.

- For det første de som ikke har forutsetning for det fra naturens side. Det er meget sjelden dette forkommer under våre forhold og våre breddegrader. Men hvis et menneske ikke har forutsetninger for å leve et samliv, så skal man naturligvis heller ikke gifte seg. 

- Det annet er om de er blitt slik ved menneskelig inngrep eller ved sykdom. Dette er også meget sjelden under våre forhold, men det kan saktens bli aktuelt for misjonærer å treffe på slike. 

- For det tredje er det de som frivillig gir avkall på å leve i ekteskap fordi de har en tjeneste for Herren. Det behøver ikke å være misjonærtjeneste, og det er slettes ikke sagt at alle misjonærer heller skal være ugift. Det ville være ganske feil å tro det. Det kan være hvilke som helst tjeneste. Det er mange slags tjenester i Guds rike og i samfunnet. Den som gir avkall på å leve i ekteskap for Herrens skyld, får også nådegave fra Herren til å leve ugift. Derfor går det godt. Men hvis en ikke har en slik tjeneste, og ikke får en slik nådegave og er et sunt alminnelig normalt menneske, så skal en ta sikte på at det er Guds vilje at en skal inngå ekteskap. 

Jesus kan gjøre det umulige mulig 

Og så til slutt. Jesus gjorde sitt første under i et bryllup. Altså i et nystiftet hjem. Der gjorde han vann til vin. Det er en anskuelsesundervisning. Det er en undervisning om at Jesus vil inn i våre hjem å gjøre det umulige mulig. 

Det er mange ekteskap som har begynt dårlig, begynt galt, og det er kommet inn mye ondt i mange kristne hjem også. Om det er slik hos deg, om det har begynt galt, og om det kan være broket og ugreit hos deg nå, behøver det ikke å fortsette slik. Jesus har vist at han har kommet inn hos deg i ditt hjem for å gjøre det som faktisk er umulig menneskelig sett. Vil du slippe ham til? Jeg får si i Jesu navn: Vær ikke redd for å erkjenne det som er galt. En ting som vi fremfor alt ikke skal være redde for vi som er kristne, det er å erkjenne vår synd som synd. Det blir hørt i himmelen det, og vi får hjelp. Han, vår egen Frelser, som kom for å sone, og har sonet vår synd, og har gitt oss det evige liv i seg selv, han vil inn i vårt daglige liv. La han få slippe til! 

(Fra møteopptak)

(Fra Bibelsk Tro nr.5 2008 - Shafan 09-04-10)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline