skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Jeg har funnet lovboken i Herrens hus. (2.Krøn.34,15)  - Andagt -
Af Guttorm Raen - "I lys av Ordet"

Dette var den viktigste begivenheten under kong Josias regjerings­tid.  Josia var bare et barn da han ble konge, men allerede fra sin ung­dom av var det om å gjøre for ham å søke Herrens vilje. Han fjernet avgudsdyrkelsen fra landet. Og da han så at Guds hus - templet i Je­rusalem - begynte å forfalle, tok han til å rydde og gjøre det i stand.

Under dette arbeidet ble lovboken funnet, bokrullen der det var skrevet om den pakt Gud hadde opprettet gjennom Moses. Det førte Josia og folket inn i selvransakelse og bot. For Josia forsto alvoret i at Guds ord var blitt borte for folket. 

Det er noe tragisk og samtidig en advarende lærdom i dette at bo­ken med Guds åpenbaringsord var blitt borte i selve Guds hus. Den hadde tydeligvis blitt forlagt for lenge siden, uten at det var blitt rea­gert noe særlig på det. De vante seremoniene gikk jo sin gang.

Men det var prestenes oppgave å lese opp paktens bok og forklare den for folket ( 5 Mos 33,10). Til tross for dette hadde de ikke savnet lovboken. 

Det går altså an at Guds ord blir borte fra åndelig virksomhet, for­kynnelse og veiledning, og erstattet av noe annet. Til sine tider kan det endog koste noe ekstra å søke råd i Guds ord ( 1 Sam 3,1). 

Men blir Guds ord borte, er frafallets tid inne. For alt det som ikke kommer fra Guds ord, er menneskelige tiltak som ikke kan frelse, uansett hvor fint det måtte ta seg ut. 

Denne hendeisen viser oss samtidig hvor viktig det er å holde fast ved Guds ord og la det være sentrum i liv, personlig vitnesbyrd og forkynnelse. Det nye testamente oppfordrer oss til å legge vekt på å lese Bibelen, for vår egen del og for andre ( 1 Tim 4,13).

(Af Guttorm Raen - Andagtsbogen:"I LYS AV ORDET" - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 04-05-11)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline