skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Ordet ble kjød
Ingar Gangås  - Lov og Evangelium nr.10 2011

«Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Joh 1:14 

Ordet ble menneske 

Jesus kom for å bo iblant oss. Uttrykket «tok bolig» iblant oss kan oversettes «slo opp sitt telt» iblant oss. Det får oss til å tenke på tabernaklet i den gamle pakts tid. Da Moses var ferdig med tabernaklet, kom Herrens herlighet og fylte det ( 2Mos 40:34). Da Jesus ble født, kom han hit til jord med Guds herlighet. Jesus ble et virkelig, sant menneske, født av jomfru Maria. Det var ikke mye ytre rikdom og prakt omkring hans fødsel, men han bar like fullt med seg Guds herlighet. Derfor står det at Herrens herlighet lyste omkring hyrdene på Betlehemsmarken da englene forkynte dette veldige som var skjedd ( Luk 2:9). 

Uten synd 

At Jesus ble sant menneske, betyr ikke at han ble født som et syndig menneske. Han var uten synd. Derfor kan det med rette sies om ham at han var et virkelig sant og helt menneske. At han ble kjød, betyr at han iførte seg vår menneskenatur for å fri oss fra fallet, og gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen ( Heb 2:14-15). Han kom som den andre Adam for å oppfylle loven i vårt sted, og ta straffen for all vår synd. Himmelens kongesønn gav avkall på å være Gud lik, og ble for en kort tid satt lavere enn englene, og måtte i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud for å sone folkets synder (Heb 2:7-9; 17). 

Forfatteren av Filipperbrevet sier det slik: «Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset» (Fil 2:6-8). 

Vi så hans herlighet 

Denne herlighet hadde han fra evighet av. I sin yppersteprestelige bønn sier Jesus til sin Far: «Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med en herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til!» ( Joh 17:4-5). 

Johannes var selv et øyenvitne: «Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord – og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss» ( 1Joh 1:1-2). Han hadde sett hans herlighet, og var blitt overbevist om at Jesus var Guds Sønn. 

Full av nåde og sannhet 

«Nåde» betyr Guds kjærlighet til elendige og hjelpeløse. I vår dagligtale hender det at vi bruker uttrykket «la nåde gå for rett». Da mener vi at en person må få slippe billigere enn han fortjener, og at vi ikke må dømme ham for strengt. Det bibelske uttrykket «nåde» er ikke slik å forstå. Når Bibelen taler om å få nåde, er det alltid satt i sammenheng med at Jesus ble vår stedfortreder. Jesus betalte din store syndegjeld, og tok straffen for den. Han gikk i ditt sted. Hver den som tar imot ham, blir tatt til nåde for Jesu skyld. Det er alltid tale om å få nåden tilregnet gratis, uten å ha fortjent den. Skriften kaller det en gave. Men glem ikke hva det kostet Jesus! 

«Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave» ( Ef 2:5b-8). 

«Sannhet» er den fullkomne åpenbaring av Guds evige råd til frelse. Denne sannhet er noe du virkelig kan stole på, i motsetning til alt annet som vakler i denne verden. Jesus er sannheten.

Vi skal merke oss at Jesus er full av både nåde og sannhet. De kan ikke skilles fra hverandre. Det går ikke an å ta imot det ene uten det andre. Du får ikke del i nåden uten å bøye deg for sannheten. Og du får heller ikke del i den virkelige og fulle sannhet uten at du kommer inn under nåden. 

Jesus er full av nåde og sannhet. «Hos ham bor hele guddommens fylde legemlig» ( Kol 2:9). 

Vil bo i hjertet 

Får Jesus ta bolig i ditt hjerte, har du alt du trenger for himmel og jord. Enten bor Jesus ved troen i ditt hjerte, og da mangler du ingen ting, eller han står utenfor og banker på din hjertedør, og da mangler du alt!

(Af Ingar Gangås -  Lov og Evangelium nr.10 2011 Shafan 10-12-11)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline