skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

På min vaktpost - (Hab.2,1-2)  - Andagt -
Af Eivind Gjerde - "I lys av Ordet"

På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemåL Og Herren svarte meg og sa: Skriv synet opp og skriv tydelig på tavlene, så det er lett å lese detl (Hab 2,1-2) 

Bibelen viser med stor klarhet at profetkallet kunne være tungt å bære. Profetene måtte ofte gå med et budskap som folket ikke ville høre. De sanne profetene i motsetning til de falske, forkynte virkelig Guds ord som lov og evangelium. De forkynte sannhetens ord og ikke det budskapet som folket helst ville høre. Derfor kunne Herrens tjener oppleve profetisk ensomhet. Denne ensomheten kunne være tung å bære. Og i vanskelige stunder måtte profeten rope ut sin nød og klage for Herren. Habakkuk hadde utøst sitt hjerte for Herren og ventet i spenning på et svar. 

All trøsts Gud kom med sitt svar til sin tjener. Synet skulle skrives ned og det skulle være lett å lese det. Dette sier oss noe viktig. Det er helt avgjørende for Guds rikes fortsatte utbredelse i vårt folk og mellom fremmende folkeslag at forkynnelsen er enkel, klar og i samsvar med Bibelen. Vi er kalt til å forkynne Guds Ord som det er: "Om noen taler, han tale som Guds Ord" ( 1 Pet 4,11). Vi skal ikke bringe fram våre egne tanker eller vårt eget hjertes syner i våre forsamlinger, men hva Gud har åpenbart i Bibelen. Vi er kalt til å være Ordets tjenere. 

Vi skal tilstrebe å tale enkelt og tydelig. Men vi skal ikke briljere med ord eller prøve å imponere våre tilhørere med veltalenhet. Setter vi vår lit til vår dyktighet som talere, vil forkynnelsen være uten resultater. Guds Ord advarer sterkt imot å sette sin litt til talekunst. På den måten taper Ordet om korset sin kraft ( 1 Kor 1,17). 

Vi mennesker har et sterk behov for oppmerksomhet omkring vår person. Dette behovet vil gjeme trenge seg fram når vi skal avlegge et vitnesbyrd. Men skal vi unngå dette, er det viktig å ha klart for seg at uten Jesus kan vi ingenting gjøre ( Joh 15,5). Vi er helt avhengige av Den Hellige Ånd om vårt vitnesbyrd skal nå våre tilhørere til omvendelse, frelse og oppbyggelse. Derfor - bort med all åndelig innbilskhet. Jesus skal ha æren for det vi får gjøre for ham.

(Af Eivind Gjerde - Andagtsbogen:"I LYS AV ORDET" - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 27-07-11
Som PDF fil)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline