skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Åndens innsegl
Asbjørn Aavik - "Åndens Tempel"

- "Men den som binder oss tillikemed eder fast til Kristus, og som salvet oss, det er Gud. - Han som og satte sitt innsegl på oss, og ga Ånden til pant i våre hjerter ... "
2. Kor. l, 21-22.
- "I ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt. - Han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris ... " Efs. 1, 13-14. 

Ned gjennom historien har alltid seglet hatt noe med en kontrakt, en overenskomst å gjøre. En bekreftelse - bevitnelse om vi vil si det slik. Det kommer som det siste, når dokumentet er satt opp. Et «amen» til det man er blitt enige om. 

Slik og med det innsegl Herren setter på sine barn. Og ordene sitert ovenfor sier oss at dette innsegl er den Hellige Ånd. Jeg våkner opp av min syndesøvn, og kommer til Jesus for å bekjenne mine synder. Da renser Jesu dyre blod mitt hjerte og liv. I dette rensede hjertet tar så Ånden sin bolig. Dette er bekreftelsen, er innseglet, beviset for at det er i orden. Herren har stemplet papirene, om vi får lov å bruke hverdagens språk. 

Da blir det avgjørende spørsmål for oss alle nå i denne stund  

- Eier jeg dette innsegl? Er dette Åndens segl preget dypt I min person? var min omvendelse så radikal så til bunns gjennomgripende, så revolusjonerende, og var jeg i oppgjøret med Gud så redelig at han kunne sette sitt stempel under dokumentet -? 

Eller svarte ikke min vekkelse og omvendelse til Rikets grunnlov lagt ned i Den hellige skrift? Og så bie ikke mine papirer stemplet fra tronen der oppe. Presten, emissæren og alle kristne kan si at det er i orden. Likevel venter Gud med sitt innsegI. Venter med å gi meg pantet - den HellIge Ånd. For han alene kjenner mitt hjerte. Og han som gjennomskuer alt, ser at jeg har ikke helt og fullt brutt med verden og synden. Papirene er ikke orden. 

Dette med Åndens innsegl er så viktig sett fra Guds side, at vi må for all del ikke skyve det fra oss som noe uvesentlig og mindre viktig. La oss se på noen få ting. 

1. Dette segl er bekreftelsen, beviset på at mitt forhold til den hellige Gud er i orden - slik vi ovenfor har skrevet. 

2. For det annet taler dette innsegl om en eiendomsrett. Vi snakker ofte om å overgi oss til Gud. Overgi. Sier det kan hende nokså lett. Men dette med å overgi seg til Gud er noe meget alvorlig. Har jeg virkelig overgitt meg til Herren i omvendelsens ve, smerte, oppgjør og forløsning -? Da er jeg blitt hans eiendom. Og han setter Rikets stempel, himmelens innsegl dypt inn i mitt liv - så dypt at det skal prege meg til mine dagers ende. 

- "Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til ... " 1.Kor. 6, 19. 
- Og at I ikke hører eder selv til ... 

3. Dette Åndens innsegl bringer Jesus Kristus inn i mitt liv - inn i mitt hjertes innerste. Fra denne bolig vil han så prege hele mitt liv - min tale og min vandel. Det er min helliggjørelse. For Åndens innsegl er selve Jesu bilde. 
- "Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder ..." Gal. 4. 19. 
- Inntil Kristus vinner skikkelse i eder ... 

4. Seglet kan aldri brukes i hardt, kaldt stempelvoks. Heller ikke i det harde lakk. Det må først i varmen - bli mykt og «føyelig». Da tar det imot stempelbildet - innseglet. Dypt og tydelig tar det myke, det smeltede imot.
Så da er det bare i det bøyde, det sønderbrutte og sønderknuste kristenliv at Herren kan sette sitt innsegl. Bare der hvor min egenvilje er brutt ned - der hele mitt liv ligger åpent for ham. Er blitt hans eiendom ...

5. Dette med Åndens innsegl er noe som hører med til selve frelsesopplevelsen - omvendelsen. Er en del av denne. 

Vær snill og les omigjen ordet over dette kapitel fra Efeserbrevet 1, 13. Der står dette: - I ham har l og, da I var kommet til tronen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovet. Så det er altså en besegling på selve frelsen. Beviset, om du vil si det slik. 

Og da blir det meget alvorlig og selvransakende. Da blir det et personlig spørsmål: - Har jeg fått dette innsegl?

(Fra "Åndens tempel" af Asbjørn Aavik - Gry Forlag 1964 ) - Shafan 05-11-12


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline