skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Et annet evangelium? - Andagt - PDF-fil
Erik Høiby  - "I lys av Ordet"

"Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, v7 som slet ikke er et evangelium; der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. v8 Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. v9 Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han." (Gal.1,6-9)

Galaterbrevet ble skrevet til menigheter i området Galatia i Lille­asia. Bakgrunnen var påvirkning fra omreisende forkynnere som for­langte at de hedningekristne skulle omskjæres og overholde Moselo­ven. Disse såkalte "judaister" hadde antakelig bakgrunn i fariseismen. De hadde kommet til tro på  Jesus som Messias, men mente likevel at hedningene ikke var rett omvendt uten at de innrettet seg etter lovens forpliktelser. 

Ikke i noen andre brev bruker apostelen så sterke ord som her: Enten lever man i evangeliet eller under loven. Sammenblanding er umulig. Kommer en kristen inn under loven, og begynner å tro at egne gjerninger er nødvendige til frelse, da har han falt ut av nåden og Kristus er død forgjeves. Judaistenes forkynnelse førte de troende bort fra Jesus og inn i fortapelsen. 

Med "et annet evangelium" siktet apostelen til forkynnelse som lignet evangeliet, gav seg ut for å være evangeliet uten virkelig å væ­re det. Apostelen avviser at det finnes "et annet evangelium". Sann­heten kan ikke deles, og heller ikke Kristus.

Judaistenes lære korresponderer fortreffelig med dagens toleran­setenkning. Det er ikke så farlig hva man tenker og tror, eller om man ser ulikt på bibelske spørsmål - bare forkynnelsen passer det mo­derne mennesket.

I møte med slik tale blir man fort forvirret. På den ene side kjen­ner de troende sin Herres røst, mens på den annen side synes det rett det man får høre. Dessuten opptrer de falske profeter på en måte som gjør at de vekker tillit. Vranglærerne vet hva de viL 

Vranglærerne forvrenger innholdet i evangeliet så korsets budskap taper sin kraft. Derfor lyser apostelen forbannelse over den som for­kynner "et annet evangelium", enten det er engel eller apostel, prest eller biskop. Avgjørende er ikke tittel eller embete hos den som for­kynner, men hva som blir sagt.  Vær derfor våken, prøv det du hører på Guds Ord og lev i Kristi nåde, da vil Den Hellige Ånd hjelpe deg til å skille klart mellom falsk og rett lære.

(Af Erik Høiby - Andagtsbogen:"I LYS AV ORDET" - Stiftelsen På Bibelens Grunn 2000 - Shafan 18-05-12)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline