skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Den Hellige Ånd og Åndens fylde  - PDF - 
Av Ingar Gangås - "Lov og Evangelium nr.4 2013" -

Faderen er Gud. Sønnen er Gud. Den Hellige Ånd er Gud. Derfor heter det i misjonsbefalingen: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» (Mat 28:19). Det er tre personer, men én Gud. «Hør Israel! Herren er vår Gud, Herren er én» (5Mos 6:4). Denne ene Gud er den eneste sanne Gud: «Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser» (Jes 43:10-11). 

Den Hellige Ånd er ikke en upersonlig ånd, eller en magisk kraft, men en person . Han ønsker å innta og eie ditt hjerte. Du får ikke bare en del av Den Hellige Ånd når du kommer til troen, slik at du må streve etter å få mer siden. Enten har du ham helt og fullt, eller du mangler Den Hellige Ånd og står utenfor Guds rike. En person kan ikke eies bare delvis. 

Mange navn 

Den Hellige Ånd har mange navn. Han kalles «Guds Ånd» fordi han kommer fra Gud og åpenbarer hva som bor i Gud: «Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss» (1Kor 2:9- 12). Vi kan ikke av oss selv forstå Gud og Guds tanker. Men Den Hellige Ånd åpenbarer ham for oss. 

Livets Ånd 

Videre kalles han «Livets Ånd», fordi han gir evig liv: «Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd» (Joh 3:5). Får Den Hellige Ånd slippe til i ditt liv, går du over fra «døden» til «livet». Paulus vitner slik om dette: «For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov» (Rom 8:2). «Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere» (Rom 8:11). Etter syndefallet ble vi underlagt «dødens og syndens herrevelde». Tar Den Hellige Ånd bolig i ditt hjerte, blir alt nytt. Da kommer du inn i «livets Ånds rike» og det blir en ny vandring sammen med Jesus her på jorden og en oppstandelse til det evige Guds rike. 

Sannhetens Ånd 

Han er «Sannhetens Ånd», fordi han vitner og taler sannhet: «Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg» (Joh 15:26). «Men når han kom - mer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten» (Joh 16:13). 

Jesus sa om seg selv at han er «veien, sannheten og livet» (Joh 14:6). Den Hellige Ånd er «Sannhetens Ånd» som vitner om Jesus og veien til ham. 

Talsmannen 

Navnet «Talsmannen» bærer han fordi han taler vår sak hos Gud og er en forbeder for oss: «Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige» (Rom 8:26-27). 

Barnekårets Ånd 

Blant de mange navn som Den Hellige Ånd har fått, bærer han også navnet «Barnekårets Ånd». Han viser oss hvem som har barnerett hos Gud: «For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba Far! Ånden vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn» (Rom 8:14-16). Det er forskjell på å være barn med arverett, og være en trell. Å ha «barnekårets Ånd» betyr at vi er Kristi medarvinger, med Den Hellige Ånd som «stempel» på arveretten: «I ham (Kristus) har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var oss lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet» (Ef 1:13-14). 

Ånden som pant 

Den som har barnekårets Ånd, drives av Guds Ånd. Med andre ord kan vi si at den som hører Jesus til, som tror og er døpt, har Den Hellige Ånd. Det går ikke an å være en kristen uten å ha Ånden: «Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til» (Rom 8:9). Den Hellige Ånd er pantet på at du er et Guds barn: «Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter» (2Kor 1:22). 

Da blir det feil å søke Den Hellige Ånd etter at du er blitt en kristen, som om du kan få Ånden to ganger, ved «second blessing» eller en stor åndsopplevelse som skjer som en etappe nummer to i kristenlivet. Det er bare én Ånd: «For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke» (1Kor 12:13). Denne ene Ånd, kan du bare få når du innsettes i sønnekår hos Gud: «Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, Far!» (Gal 4:6), og du får den bare én gang: «Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere og ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle» (Ef 4:4-6). 

Enten har du Den Hellige Ånd helt og fullt, eller du mangler ham. 

Den Hellige Ånds gjerning 

Den Hellige Ånds gjerning er å vise oss vår sanne stilling, som fortapte syndere – og åpenbare frelsen i Jesus. Han veileder oss til hele sannheten og lærer oss det Jesus har sagt i sitt Ord. Han forklarer «det gamle budskap» slik at det blir nytt! 

Uten Den Hellige Ånds gjerning er det umulig å kjenne Gud og ta imot det som hører Guds Ånd til. For et uomvendt menneske er alt som har med Den Hellige Ånd å gjøre bare dårskap: «Men et sjelelig menneske (dominert av sitt ugjenfødte selv) tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis» (1Kor 2:14). 

Ånden forklarer Jesus for oss og meddeler oss alt det han har sagt oss i Skriften: «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere» (Joh 14:26). 

Den Hellige Ånd arbeider gjennom nådemidlene: Ordet, dåpen og nattverden, og aldri utenom disse. Dette er de midler som Gud meddeler sin nåde gjennom. De virker frelse. Det egentlige nådemiddel er Ordet, for det skaper og oppholder alle ting. Uten Guds ord kan ingen ting bli til eller vedvare. Derfor heter det at Skriften kan gjøre oss vis til frelse (2Tim 3:15). Uten Ordet og løftet er dåpen bare vann, og nattverden bare brød og vin. Men Gud har knyttet sitt løfte til disse elementene og vil møte oss der. Gjennom Ordet, dåpen og nattverden er det han som kommer til oss . 

«Likesom det skrevne Ord er øyets, forkynnelsen er ørets, dåpen berøringens nådemiddel, så er nattverden et nådemiddel som tilegnes ved å ete og drikke. Til sammen viser disse nådemidler hvor allsidig Guds Ord kommer til oss og kan mottas av oss» (Øivind Andersen). 

Overbevise om synd, rettferdighet og dom 

Vi kan si at Åndens oppgave er å overbevise «verden om synd og om rettferdighet og om dom» slik Jesus sa det til sine disipler: «Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt» (Joh 16:9-11). 

Sammenfattet kan vi si at Den Hellige Ånds oppgave er å ta fra mennesket alt håp om frelse ved lovgjerninger og skape tro og tillit til Jesu frelsesverk. Han vil åpenbare Jesus for våre hjerter og vise oss at alt er av nåde  – uten gjerninger. «Han skal herliggjøre meg», sier Jesus, «for han skal ta av mitt og forkynne det for dere» (Joh 16:14). 

Da kan vi eie visshet om at vi skal gå fri i dommen, for Jesus har allerede seiret over djevelen og vunnet over ham som vår stedfortreder. Når Ånden får vise oss dette, fødes trangen til å leve til Guds behag: «For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere» (Rom 8:8-9). 

Åndens fylde 

For en rikdom å høre Jesus til! Da har du alt . Du mangler ingen ting. Likevel vil vi kjenne på denne spenningen: Er det mer å få? Jeg er så treg og kald, hvordan kan jeg bli en mer åndsfylt kristen? Hva sier Bibelen om det ? 

Skriften taler mye om å bli « fylt av Ånden» og om «Åndens fylde »: «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn» (Ef 5:18-20). 

Bibelen taler altså om en fylde av velsignelser, ikke bare en «andre velsignelse» (second blessing), men vi kunne kanskje si: Den vil gjerne gi oss tusen velsignelser! 

Hvordan henger dette sammen? Å være en kristen som har fått del i Den Hellige Ånd, betyr ikke nødvendigvis at Den Hellige Ånd har fått tilgang til all plass hos deg og meg! Han ønsker stadig mer innpass i våre liv. Du har vel ikke holdt noe tilbake – rom som ikke han har fått tilgang til? 

Å bli fylt av Jesus, skjer når du har mistet deg selv. Når du blir liten, blir Jesus stor. Når du er tjener, får han være herre. Vil du være din egen herre, blir det ikke lenger plass til Jesus! Merk at det er størst å være tjener i Guds rike, ikke å være hersker ! 

Det står om martyren Stefanus at han var «en mann full av tro og Den Hellige Ånd» (Apg 6:5), og at han var «full av nåde og kraft» (6:8). Jødene kom i ord - skifte med ham. «Men de kunne ikke stå seg mot den Ånd og den visdom han talte med» (6:10). Da de førte ham fram for rådet med falske anklager, vitnet han frimodig om sin tro. Ut fra Skriftene prøvde han å overbevise dem om at Jesus var den Messias som var lovt, men som de hadde forrådt og myrdet. (7:52). Dette stakk dem i hjertet. 

Da han ble steinet, bad han og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd! Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd!» (7:59-60). 

Han var fylt av Den Hellige Ånd. Årsaken var at ordet om Jesus hadde fått plass i hans hjerte. I møte med motstanderne viste det seg at Skriftens ord levde i ham. Han var ikke redd for å holde sannheten fram for dem, han kunne ikke slå av på den. 

Vil du bli fylt av Den Hellige Ånd, skal du fylle deg med Guds ord og leve etter det

(Fra "Lov og Evangelium nr.4 2013" - - Norsk Luthersk Lekmannsmisjon - Shafan 25-04-13)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline