skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

HVORDAN SKAL JEG FINNE KRISTUS? PDF
Øivind Andersen - "Livets Brød"

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» «Og Ordet ble kjød, og tok bolig iblant oss.» (Joh. 1, 1-14.) 

Kristus - Livet - Ordet - Visdommen, brukes i Guds ord i en og samme betydning. (Sammenlign Ordspr. 8,22-23; 1. Joh. 5, 10-12.

Det gir oss svar på menneskelivets viktigste spørsmål. Hvordan skal jeg finne Kristus? Hvordan skal jeg få tilegne meg hans for­soning? Hvordan skal jeg komme i samfunn med ham? Hvordan skal jeg vokse i nåde og kjennskap til ham? 

Det skjer gjennom ordet om ham! Men merk vel: Ikke gjennom hvilket som helst ord om ham, men gjennom evangeliet, ordet om stedfortrederen, ordet om Guds Sønn som ble menneske og friet oss fra våre synder med sitt blod og stilte seg frem som vår rettferdighet overfor Gud og vår Talsmann hos Faderen. - Det kan vel ha sin betydning å høre hva Kristus kan og vil gjøre for oss, men det er ennå ikke noe riktig evangelium. Evangeliet er hva han har gjort for oss, og hva han er for oss. - 

Det er også meget nødvendig med lovens ord, og til det hører også forkynnelsen av Kristus som vårt forbilde. For dem som er i samfunn med Kristus og har sin kraft i evangeliet, er vel dette en kjær formaningstale. Men lovens gjerning er ellers en dødens og fordømmelsens gjerning (1. Kor. 3, 7 og 9), også hos de troende, så ofte Guds Ånd tukter og avslører oss. Hos de ikke-troende er loven bare dette. Loven er ikke noe nådemiddel, om enn Gud er virksom i vårt hjerte gjennom den. Men det er til dom og dødelse, og - som nevnt - hos de troende også til rettledning og formaning. - - 

Men evangeliet er et nådemiddel! 
Det forkynner ikke bare om Kristus, men det gir Kristus. «Evangeliet bringer Den Hellige Ånd med seg.» (Luther.) 

I evangeliet er Guds utvelgende nåde virksom til frelse. (Rom. 10.) Den som kommer inn under evangeliets innflytelse og ikke av­viser eller motstår denne innflytelse, kommer til å møte Kristus som sin frelser og tilegner seg det som evangeliet forkynner. Hos ham skaper evangeliet troen. 

Gud har gitt oss evangeliet på flere måter. Forkynt og hørt har vi det som et ørets nådemiddel. Skrevet og lest har vi det som et øyets nådemiddel. Gud har også gitt oss evangeliet knyttet til be­stemte handlinger, som handlingens nådemiddel: dåp og nattverd. Det som er den virkende kraft i disse, er intet annet enn ordet om Jesus, som av Jesus selv er knyttet til disse handlinger. 

Glem ikke dette! Det er i evangeliet du møter din Frelser! Mottar du evangeliet, mottar du din Frelser. Tror du på det med ditt hjertes tillit, tror du på din Frelser og eier ham. «Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv.» Men har du ikke riktig fått bruk for evangeliet, beviser det at du ennå ikke har erkjent sann­heten om deg selv og ennå ikke har fått bruk for Jesus. Og avviser du ordet om Stedfortrederen, da avviser du din Frelser. 

Som et menneske står til evangeliet, slik står han til Jesus. Du som lengter etter fred med Gud, skal derfor ikke gå og vente på opplevelser Gud skal gi deg. Du skal vokte deg for å tenke: Bare jeg kunne få oppleve frelsen, så skulle jeg tro at jeg også får eie Guds nåde. Da setter du saken aldeles på hodet, og opplever intet annet enn din syndighet og fortapte tilstand. Og jo lenger du går slik og venter, desto mer håpløst vil det se ut for deg å få det godt med Gud. Nei, hør, les, betrakt hva Gud har gitt deg i sin Sønn! Ta din tilflukt til ordet Gud har vitnet om ham, og regn med at der møter du ham. Regn med at evangeliet er et levende og allmek­tig ord som «skaper hva det nevner». 

Og du som er en kristen: Regn med at jo mer du omgås evan­geliet og tar det til deg, desto mer vokser du i nåde og kjennskap til din Frelser.

Det ord om Jesu død og blod 
det har så sterk en tone, 
at det oppvekker den igjen 
som døde før i synden hen, 
når han det til seg tager. 


Det skinner inn i hjertets natt 
så det i sjelen dages, 
og Jesus som den skjulte skatt 
i troen favnetages. 
Da bliver og vår vandring ny, 
da vil og kan man synden fly 
og følge Jesus etter. 

(Afsnit fra "Livets Brød" af Øivind Andersen - Gry Forlag 1967 - Shafan 29-01-13)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline