skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Når er jeg en kristen? - PDF - 
Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr.3/2004

Vårt emne er formulert som et spørsmål. Spørsmålet krever klare kjennetegn som sier at dersom du er slik og slik så er du en kristen. Egentlig svarer Bibelen meget enkelt på dette spørsmålet. Johannes evangelium kapitel 3 sier at den som er født på ny ved Den Hellige Ånd, er en kristen. Da er jo spørsmålet om du er født på ny eller ikke. Det går ikke an å være mer eller mindre født på ny, enten er du født på ny eller så er du ikke født på ny! 

Så enkelt er det! Det kreves ikke noe intellektuelt nivå for å bli en kristen. Vår fornuft kan tvert imot være en alvorlig hindring for Gud mange ganger. Men vi vil i det følgende prøve å gå litt dypere inn på de kjennetegn som Bibelen gir på å være en kristen. 

Bibelen gir faktisk to helt, ja totalt forskjellige svar på dette spørsmålet. Har du registrert hos deg selv at du kan erfare det så forskjellig når du leser i Bibelen, eller hører Guds ord. Somme tider blir du så trøstet av det du leser eller hører. Andre ganger kjenner du deg dømt og anklaget. 

Hva er grunnen til dette? 

Svaret er at Guds ord faller i to deler: Loven og evangeliet!. Loven og evangeliet er begge deler av Guds Ord. De hører sammen, men må ikke blandes. Vi må skjelne mellom loven og evangeliet. 

Hva er loven? De 10 bud? Mer enn det. Loven er alt i Bibelen som sier hvordan mennesket sitt hjerte og sinn, liv og ferd, gjerning og tanke skal være overfor Gud, slik som Gud i sin hellighet krever om dette. Gud er hellig og tåler ikke synd! 

Hva er evangeliet? Evangeliet er alt i Bibelen som sier at Gud elsker mennesket og at han for Jesu Kristi skyld vil tilgi mennesket alle dets synder, og av bare nåde gjøre det til sitt barn. 

Hva er lovens kjennetegn på å være en kristen? 

Vi finner er klart svar på det i Matt 22:37-39: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er likeså stort: Du skal elske din neste som deg selv. 

Kjennetegnene ligger i slike spørsmål:

· Elsker du Gud overalt?
· Elsker du dine uvenner, de som ikke liker deg av en eller annen grunn? 
· Er du helt ydmyk? 
· Ber du for dem som baktaler deg? 
· Er du en fullkommen seierherre over dine syndige lyster, vaner, tanker, vilje og følelser. 

Er du en kristen etter disse kravene? Om du skulle svare: Jeg prøver så godt jeg kan! 

Men det kjedelige er at etter loven er det ikke godt nok! Loven er knallhard. Den godtar ingen brist, svikt eller nederlag. Svikter du i bare et lite bud, dømmer loven deg for å være helt fordømt og fortapt. La oss lese et ord om det i Det Nye Testamentet: For så mange som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse; for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det. Gal 3:10

Dersom du nesten er fullkommen er du under forbannelsen! Hva viser det? Jo, at lovens egentlige kjennetegn på å være kristen er syndfrihet. Du må være like syndfri som Jesus er om du skal være en kristen etter lovens krav. 

Dette er hard tale, men loven viser at det er ikke noe menneske som kan være kristen etter loven. Loven skal avsløre at vi er syndere som trenger nåde. Lovens vei til frelse er stengt, men dessverre er det mange som tror at den fører til frelse. 

Hvilke kjennetegn gir evangeliet på å være en kristen? 

La oss lese et godt ord om det i fra Matteusevangeliet kapitel 11:28. Jesus sier: 

Kom til meg alle som strever og har tungt å bære , og jeg vil gi dere hvile

Evangeliet inneholder kort sagt disse to ting: 

1. En innbydelse til Jesus – «Kom til meg …» 
2. Et ubrytelig løfte – «og jeg vil gi dere hvile…» 

Evangeliets kjennetegn på å være kristen må jo svare til disse to: innbydelsen og løftet! 

1. Innbydelsen motsvares av at du tar imot den og kommer til Jesus. Har du merket Guds kall, hans innbydelse? Kallet til å komme tilbake til han igjen? Jeg tror du har det. En lengsel etter Gud ganske enkelt. 

Har du kommet? Kom i Jesu navn. Hvordan må du være for å komme? Det står det ikke noe om, for innbydelsen er sendt ut til alle som hører evangeliet. Innbydelsen ligger i selve budskapet, budskapet om Jesus Kristus! 

Du skal få komme slik som du er 

· Kjenner du deg som en hykler, kom som en hykler.
· Kjenner du deg som en tviler, kom som en tviler.
· Kjenner du deg som en ugudelig, kom som en ugudelig. 
· Kjenner du deg som en synder, kom som en synder. 

Kom som du er til din Frelser. Alt tilgjorthet og skuespill må bort i møte med ham. Det er ingen annen måte å komme på enn slik som du er! 

Det å komme som du er til Jesus, er å bli omvendt. Det å leve slik hver dag at du stadig kommer, er daglig fornyelse. 

Guds Ord har et stort løfte til den som kommer som han er: Jesus sier: 

Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Joh 6:37

Uansett hvordan din tilstand er, kommer du til Jesus som du er., blir du ikke støtt ut. 
1. Det første kjennetegn er å komme som man er! 

2. Det andre kjennetegnet svarer til løftet om en gave. Hva sa løftet? Du skulle få hvile for din sjel! 

Vi finner mange løfter i Bibelen: 

· Du skal få syndenes forlatelse 
· Du skal få evig liv 
· Du skal få fred 
· Du skal få liv og overflod 
· Du skal få glede og fryd. 
· Du skal få frelse! 

Alt blir gitt i Jesus Kristus, Guds Sønn. 

Hva gjør du med løftet? Tror du det? Har du tatt imot det?

2. Det andre store kjennetegnet på å være en kristen etter evangeliet er at du i troen mottar gaven om frelse og evig liv som Gud gir deg i Jesus Kristus. 

Hva er tro, kan vi spørre? Det er å motta Guds gave. Eller vi kan si tro er å komme til Jesus som man er. Troen er to tomme hender som mottar og blir fylte av Gud. 

Hvordan· troens innstilling er i oss etter at vi er kommet til troen 

Vi vet med oss selv: Alt vi er, har og får kommer fra Herren Jesus Kristus: 

· Hans nåde 
· Hans godhet 
· Hans barmhjertighet 
· Hans forlatelse 
Alt for ingenting. 

Du som lever i troen, du lever vel i en slik erkjennelse fortsatt? 

Troens innhold er Jesus selv. Hans person, hans frelsesgjerning, soningsdød og seierrike oppstandelse fra de døde, hans blod som renser fra all synd. Den frelsende tro retter hjertet mot Jesus. 

Troens store hemmelighet i Bibelen er at tror du på Jesus, da kan mye av det som sies om ham sies om deg:

· Jesus er ren og hellig: Du er ren og hellig for Gud i Jesus. Les Efeserbrevet 1:4 
· Jesus er fullkommen og syndfri: Du er fullkommen og syndfri for Gud i Jesus Kristus. 
· Jesus er den elskede, han som Gud Fader har behag i: Du er elsket og behagelig for Gud i Jesus. 

Tror du på Jesus, så er Jesus og himmelen din. Luther har sagt: Det som du tror, det har du! 

To usvikelige kjennetegn på en kristen er altså at du lever i omvendelse – du har tatt imot innbydelsen, - og at du tror på Jesus – du har tatt imot løftet om hvile for sjelen i ham. 

Avslutning 

Lovens vei til Gud er stengt. Vår synd i møte med Guds fullkomne krav stenger veien for oss. 

Men evangeliets vei er åpen for syndere. Den veien vil Gud at vi skal gå. Vil du være en kristen etter loven går du fortapt. Vil du være en kristen etter evangeliet, blir du frelst. 

Men jeg er frelst, sier du. Skal man ikke ta Guds bud på alvor! Jo, men ikke som frelsesvei. Lever du med Jesus vil han virke på deg slik at du vil leve et rett liv i denne verden. Du vil prøve å følge de formaninger som Gud Ord gir om nestekjærlighet, godhet osv. Men du gjør det ikke for å bli frelst, men fordi du er frelst! Guds nåde opptukter oss til å fornekte de ugudelige lyster og leve et hellig liv her i verden (Tit 2:11). 

Det står urokkelig fast: Den som har Sønnen (Guds Sønn), han har livet… 1 Joh 5:12

Amen. 

Bearbeidet etter en tale av Olav Valen-Sendstad med samme tittel.

(Af Eivind Gjerde - Bibelsk Tro nr3/2004 - Shafan 18-09-13)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline