skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Hvad er Guds vilje med dit liv?
Fra hæftet  "Jesus fandt mig"

Gud vil, at du skal blive frelst. Og frelst betyder at komme ind i Guds rige, ind i himmelen, hvor alle de frelste skal være i al evighed sammen med den hellige Gud. Sammen med Jesus Kristus, som gav sit liv for at frelse os. 

I Paulus' første brev til Timotheus står der om Gud: ”han, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle - det var vidnesbyrdet da tiden var inde” (1 Tim 2,4-6). 

Hovedsagen 

Gud vil, at jeg skal blive frelst. Han vil, at du skal blive frelst. En dag møder jeg afslutningen af mit liv her på jorden. Det afgørende spørgsmål bliver da: Kommer jeg i himmelen? Er jeg på vejen, som fører til Gud, eller er jeg på den vej, der fører til den evige fortabelse? 

Der er ”et udenfor”. Bibelen kalder det fortabelsen. Jesus siger, at der dør ormen aldrig, og der slukkes ilden ikke (Mark 9,46). Jesus siger også, at porten til fortabelsen er vid og vejen er bred. Mange, siger Jesus, er på denne vej (Matt 7,13). 

Vejen 

Guds vilje med dit liv er, at du skal følge den vej, som fører til himmelen, til livet. Det gavner os ingenting, om vi får alt det, vi ønsker os her i verden, hvis vi skal stå udenfor himmelporten. Det vigtigste af alt for dig er at få afklaret, om du er på vejen til himmelen, om du har fået del i frelsen. 

I Johannes' Åbenbaring kapitel 7, vers 14 og 15 ser vi, at der kun er én måde at komme ind i himmelen på. Det er ved at blive renset i ”Lammets blod". 

Det Jesus gjorde 

Lammet er Jesus Kristus. Han er Guds lam, som blev naglet til korset på Golgata i Jerusalem for snart 2000 år siden. 

Gud Faderen tilregnede Jesus, sin Søn, al den skyld, synd og misgerning, som du og jeg og alle andre mennesker har gjort os skyldige i. Jesus blev tilregnet alt det onde, som vi er i vort sind, i vort hjerte og i vor natur. 

Bibelen siger: 
- at Jesus blev gjort til synd, det vil sige tilregnet al synd (2 Kor 5,21). 
- at Jesus blev gjort til en forbandelse, det vil sige, han tog Guds vrede, dom og straf i stedet for os (Gal 3,13). 
- at Jesus blev gjort til vort skyldbrev, det vil sige, at han blev tilregnet alt det, vi mennesker er Gud skyldige ifølge Guds lov (Kol 2,14). Vi har brudt alle Guds hellige bud (de 10 bud). Vi er skyldige, fordi Gud kræver både ydre gerning og indre sindelag i sin lov. Loven kræver, at vi skal være uden synd og skyld. 

Hvem kommer til himmelen? 

Kun den, som er renset i Lammets blod, vil komme ind i himmelen. Hvad betyder det? Det betyder, at få alle sine synder tilgivet af Gud. Men hvordan går det til? Det sker ved omvendelsen. Hvad er så omvendelse? Omvendelse er anger over synden og tro på Jesus som frelser. 

I den sande omvendelse bliver synden syndig. Du indser, at du er uren i dine tanker, i dit sind, i dine følelser. Det er det, man kalder at se sig fortabt. Du giver Gud ret, når han dømmer dig. Du finder ikke noget hos dig selv, der er godt i Guds øjne (Rom 7,18). 

Men da får du brug for Jesus, Da bliver det så vigtigt for dig at høre om ham, som døde for dine synder. Det største af alt for dig er da, at Jesus er din mellemmand overfor Gud, at han tog straffen for din synd, at han er din ypperstepraest for Gud, som ofrede sig selv for dig. 

Hør! 

Din Frelser lever! Når jeg hører dette gode budskab, bliver troen skabt og fornyet i mit hjerte. Da ser jeg, at det Jesus gjorde for mig (dvs. i stedet for mig), er nok til frelse. Gud har sagt ja til alt det, Jesus gjorde for mig. Når du sætter din lid til Jesus, tilgiver Gud dig al din synd. Jesu blod renser fra al synd. 

Denne renselse gælder ind for Gud. Jesus var det offer, Gud selv gav for at tage synden bort fra sine egne øjne. Al synd blev overdækket af Jesu blod på Golgata. Gud ser den ikke i Jesus. Sådan renser Jesu blod fra al synd.

Ren for Gud 

Det er Guds vilje med dit liv, at du skal eje forladelse for alle dine synder. Men, siger du: ”Der er så meget urent i mine tanker. Jeg føler den onde lyst i mit hjerte. Kan jeg være ren for Gud?” I dig selv er du uren. Du har fortsat den onde natur. Men i Jesus er du ren. Når du tror på Jesus, ser Gud Jesu blod for sine øjne, det blod som fjernede din synd for hans ansigt. 

Det er Guds egen vilje, at ”Lammets blod” altid skal være det eneste renselsesmiddel for synd. Når Djævelen kommer og peger på din synd, når han peger på, hvor svag og usikker du er, da skal du skynde dig at slå op i Bibelen og læse det, der står der om din frelse i Jesus. 

Vished 

Hvis du søger i dine følelser efter vished om din frelse, vil du altid blive skuffet. Søger du store oplevelser som grundlag for din tro, da vil du snart miste modet. Nej, du må hele tiden se på, hvad Gud har sagt i sit hellige Ord, i Bibelen. Der står der, at ”den der har Sønnen, har livet” (1 Johs 5,12). 

Om du end mangler alt andet, men har Jesus, så har du livet. Bed om, at den Hellige Ånd må vise dig din synd, sådan at du får brug for Jesus. Bed Ånden vise dig, hvem Jesus er og hvad han har gjort for dig. Bed Ånden hjælpe dig, så du kan hvile i det, Gud har sagt om sin frelse i Bibelen.

(Fra hæftet "Jesus fandt mig" (fra norsk "Jesus fant meg" af Eivnd Gjerde m.fl.) - oversættelse:Immanuel Fuglsang og Jens Olsen (LogosMedia2005) - Shafan 25-07-16)Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline