OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Med ønsket om en glædelig og velsignet pinse:
1) Nu bede vi den Helligånd
at sammenknytte os ved troens
bånd og til verdens ende
kirken at bevare,
nådig at afvende
al dens nød og fare.
Herre, hør vor bøn!
2) Du lysets Ånd! opklar os så,
at i sin herlighed kan for os stå
Herren, vi tilbede,
Guds den elskelige,
som os vil indlede
i sin Faders rige!
Herre, hør vor bøn!
4) O Talsmand! lad os finde trøst,
som barnet finder den ved moders bryst,
i din søde stemme,
så al vor elende
smilende vi glemme
over salig ende!
Herre, hør vor bøn!
5) Ja, sandheds Ånd! forvis os på,
at også vi er af Gud Faders små!
Da er sorgen slukket,
da er perlen fundet,
Paradis oplukket,
døden overvundet.
Herre, hør vor bøn!

Den danske Salmebog nr 289 - Tysk 12. årh. Martin Luther 1524. (Dansk 1529). Ove Malling 1798. N.F.S. Grundtvig 1836.
… og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham (ApG 5,32).
Tormod Vågen - "I KONGENS NÆRHED"

Der møder os noget nyt her i Apostlenes Gerninger. Et nyt liv. En ny frimodighed. Ny kraft og et nyt fæl­lesskab. Og alt dette er virket af Helligånden. Han er hovedpersonen i denne bog i Bibelen. Han nævnes igen og igen, og hans store og rige gerninger viser sig i enhver be­givenhed.

Senere tider har længtes efter den samme fylde af Hel­ligånden. Vi kender også denne længsel efter mere af Guds ånd i vores kristne sammenhænge.

Der er talt og skrevet meget om, hvordan vi skal få mere af Guds ånd. Nu vil vi helt enkelt lade denne ånds­fyldte tids mest åndsfyldte mænd vise os vejen til mere af Guds ånd. De fortæller os helt ligetil, at Gud giver sin ånd til dem, der adlyder ham. Så enkel er læren om Åndens fyl­de.

Ser man på disse mænds liv, vil man opdage, at deres ord blev bevist gennem deres liv.

De adlød myndighederne og mødte frem for Israel æld­steråd. Der er ingen tvivl om, at de gik i bøn, også når de stod i situationer, der kunne koste dem livet. Deres liv var et liv i lydighed. Og ofte står der, at de i forbindelse med en så­dan lydighedshandling blev fyldt af Helligånden. For de måtte fyldes dag for dag.

Vi ved godt at det er sådan. Vi kender vejen. Vi behøver ikke at lære nogen ny helliggørelsesmetode. Vi har så at sige teorien i orden. Men hindringerne møder os, når vi dag for dag i det praktiske liv skal tage vores kors op og følge Kristus efter på lydighedens vej.

Lad os vove at gå den vej!

Disciplene gik den, og de blev ført fra kraft til kraft. Midt i trængslerne, som lydigheden førte dem ind i, kun­ne de glæde sig over at blive agtet værdige til at lide for Jesu navns skyld.

(Andagt af Tormod Vågen fra I KONGENS NÆRHED  - Nyt Livs Forlag 2018  -Shafan 29-05-20)


1) I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
2) I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.
3) Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
4) Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.

Den danske Salmebog nr 290 - N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.

En stor del af salmebogens pinsesalmer er formuleret som bønner til Helligånden.
Kristendom.dk introducerer 8 af de mest populære salmer til pinsen. Generelt er salmerne til pinse i højere grad end de øvrige danske højtidssalmer formuleret som bønner. De er henvendelsertil Helligånden, der blandt andet tiltalessom talsmand, sjælesørger, trøster, tolk samt kærligheds og sandheds ånd.
Den danske Salmebog (DDS) har samlet pinsesalmerne i afsnittene: Helligåndens komme (nr. 280-288), Helligåndens gerning (nr. 289-299) og Bøn til Helligånden (nr. 300-317).
Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline