Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija,
ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
1 Af dybsens nød, o Gud, til dig
mit bange råb jeg vender,
bøj nådig øret ned til mig,
hør bønnen, jeg opsender!
Thi om du ville se derpå,
hvad synd og uret vi begå,
da måtte vi fortabes.

2 Hos dig jo nåde gælder kun,
af den du synd tilgiver,
thi ren og hellig i sin grund
vor gerning aldrig bliver.
Hvo kan, o Gud, for dig bestå?
Enhver for dommen skælve må
og ty hen under nåden.

3 Derfor på Gud og ej på mig
jeg alt mit håb vil bygge,
mit hjerte skal husvale sig
udi hans nådes skygge;
den blev mig tilsagt ved hans ord,
det er min trøst, på det jeg tror,
deri mig intet rokker.

  4 Og vared det til aftenstund,
ja natten ud, til morgen,
så skal mit hjerte ingenlund
fortvivle dog i sorgen;
men som det rette Israel,
der læsket blev af Åndens væld,
jeg bier på min Herre.

5 Og er vort syndemål end stort,
dog større er Guds nåde,
hans stærke hånd, som alt har gjort,
kan vel os fri af våde;
han er den gode hyrde, som
sin hjord fra synd, fra død og dom
i nåde vil forløse.


Den danske Salmebog nr.496
 
Sl 130
Martin Luther 1524. (Dansk 1528).
Peder Hjort 1843.
ANDAGT
Bibelvers

Rom 14,8

Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren.

Ja, Herren tilhører vi! Og det er vores største trøst og glæde, at den Herre. vi har, er ham, som Faderen har givet al magt i himlen og på jorden. Alt har han overgivet i hans hånd.

Hvem kan så skade os? Lad Djævelen fnyse, så meget han vil, og lad ham stikke os i hælen som en snigmorder. Rive os ud af vores Herres hand - det kan han ikke.

Vi, der tror på Jesus og lever under hans beskyttelse og varetægt, er nu også selv herrer, ved Jesus og i ham. I Jesus er vi herrer over synd, død og djævel.

For han er blevet menneske for vores skyld for at give os dette herredømme. Han har bedt for os hos Faderen, og han har elsket os så højt, at han er blevet en forbandelse i vores sted. Han har hengivet sig selv for os, købt os med sit dyrebare blod, vasket og renset os fra vores synder.

Som pant på vores arv, den evige salighed, har han givet Helligànden i vores hjerter og har gjort os til konger og præster for Gud. Han har gjort os til Guds børn og arvinger og til sine medarvinger.

Det står fast.

Åh Jesus, styrk vores tro, så vi aldrig nogensinde rnå tvivle på det!

Martin Luther
"SÅ FAST EN BORG" (12.maj)
Luthersk Missions
Bibelskoles elevforenings Forlag
I kommissoon hos NYT LIVS FORLAG 2017

Det kristne ekteskapet
Jan Bygstad - ORIENTERINGSPUNKTER i en forvirret tid
Når mann og kvinne gifter seg, er det ikke to helgener som går inn i ekteskapet, men to syndere. Egoisrnen bor i begges hjerter. Og nettopp i ekteskapet skal de lære å sette den andre fremfor seg selv.
Korsets vej
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Hvordan vil vi ellers tjene Jesus? Han har kaldet os til at fortælle verden om hans sejr på korset. Dette ord er vigtigere end et hyggeligt liv i ydre ro. At mennesker finder befrielse og nyt liv under hans kors er det største.

Pinsedag
Frank Jacobsen - Til tro på Jesus
Helligånden havde simpelthen åbnet Skrifternes tale om Jesus for dem. De havde ved pinseunderet oplevet den Åndens gerning, som Paulus beskriver i 2.Kor. 3-4: at hvor Helligånden kommer til, fjernes det dække, som altid er over Skriften for dem, der fortabes, og som kun kan forstå Skriften med deres viden og fornuft.

Tjener eller barn?
Jan Bygstad - ORIENTERINGSPUNKTER i en forvirret tid
For at en Herrens tjener skal bli bevart i evangeliet, og ikke selv komme inn under loven og trelldommen og føre andre inn under loven, er én sak avgjørende: Han eller hun må først og fremst forstå seg selv som Guds barn, og ikke som tjener.
Talsmanden
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE 2.DEL
Se ikke på afskeden med mig, men på, at jeg kommer hjem til Faderen. Så skal I finde lutter trøst, glæde og liv i stedet for den sorg og smerte, I nu føler ved min bortgang.
Nu går jeg til ham, som har sendt mig
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE 2.DEL
Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort.
Guds klare lys
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Når Guds ånd er virksom, vil dette ord fra Gud, der er indpakket i de to omslag, pludselig ramme vores samvittighed. Så vil Gud vise os vores fortabelse. Og så ser vi i Jesus Frelseren, endnu mere vores Frelser, som frelser os.

Døden er opslugt
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Men när vi betragter kraften og frugten af Jesu lidelse og opstandelse. må vi lige så sikkert vide, at Jesus har uddelt sin sejr og triumf til alle, som tror på ham. Vi tror altsa ikke alene, at Jesus er død og opstået, men ogsa, at vi må tilegne os denne lidelse og opstandelse som en skat, der er skænket os til trøst og gavn.
Se, vi går op til Jerusalem
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Når vi betragter Jesu lidelse, er det vigtigste og højeste, vi skal lægge os på sinde, at Jesus har lidt af lydighed mod sin himmelske far og til tjeneste og gavn for os, for at Skriften skulle opfyldes.
Gjennom død til liv
O. HALLESBY - I KORSETS LYS
Å leve i Kristus vil si at min sjel er så avhengig av Kristus som mine lunger av luften. Når jeg ånder om morgenen, så venter jeg ikke å leve av den luft til middag. Nei, uavbrutt må jeg ånde den brukte luft ut og den friske inn.

Velsignelsen i Kristus - Pantet på vår arv Efeserbrevet (IX)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1996/1
Her trenger vi klar tale i dag. Mange vil vandre i flere riker, både i sitt eget rike, verdens rike og Guds rike. De vil bestemme selv over sine tanker, sine holdninger og sine liv. Men en halting til alle sider, kan ikke forenes med å høre Kristus til. Den som hører Kristus til bøyer sitt liv inn under hans Ord og hans vilje.

Velsignelsen i Kristus - Hans herlighet til pris Efeserbrevet (VIII)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/6
Menigheten er et resultat av Jesu Kristi gjerning. Han har utført skapelsen, lagt grunnen til herligheten. Han har gitt seg selv til menigheten og dermed preget den i alle deler. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gierninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem (Ef 2,10).

Velsignelsen i Kristus - Den Hellige Ånds besegling Efeserbrevet (VII)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/5
Åndens besegling er en gave og den har stor betydning for vårt liv og vandring i denne verden. Den Hellige Ånd bekrefter vårt barnekår. Åndens bekreftelse gielder i det indre forholdet til Gud. Når et menneske tror på Jesus og tar sin tilflukt til ham, tar Den Hellige Ånd bolig i det mennesket. Når Den Hellige Ånd kommer inn, skjer det en besegling.

Velsignelsen i Kristus - Del i arven - Efeserbrevet(VI)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/4
I ham har vi del i arven. Vår arv er helt og holdent knyttet til Kristus. Utenfor ham er alle veier til arven stengt. Han kaster lys over arven for oss slik at det blir mulig for oss å ane litt av arvens innhold og karakter. Videre gir det sikkerhet for arven. I den gamle oversettelsen (NO30) stod det: «I hvem vi har fått arvelodd.»

Mitt lys og min frelse
Reidar Eriksen - Bibelsk Tro nr.1 1992
Guds Ord er vårt sanne lys og vår ledestjerne. Det er «en lykt for vår fot og et lys på vår sti.» ~ Skal jeg få eie livsens lys og ikke gå meg vill på min vandring, må Guds evige, sanne Ord få være mitt livs vern. Ordet er den største skatt og rikdom. Det tar aldri feil.
Velsignelsen i Kristus - Efeserbrevet(V)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/3
Av og til spør vi bekymret hvordan det skal gå med Guds rike. De nedbrytende kreftene er så sterke, forførelsene så mange og troens mot så lite. Vil Gud bli den store taperen? Ordet i dag fra Efeserbrevet skal minne oss om at Gud ikke har mistet oversikten. Han styrer alle ting ved sin nådes makt til sitt endelige mål. Hva Gud har bestemt, skal han fullføre.

Drømme i mængde er tomhed, Præd 5,6
Af Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt (andagt 15.nov)
Derfor kalder Herren dig til at tjene ham i dag. Drøm dig ikke ind i en ukendt fremtid. Drøm dig heller ikke et andet sted hen. Tjen Herren der, hvor du er.
Forløsningen i Kristus - Efeserbrevet(IV)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/2
I sin forløsergjerning viste Kristus den største svakhet og den mest triumferende makt. Svakheten ser vi i at han føres som en forbryter til retterstedet og henges på korset, forbannelsens tre. Men også i hans fornedrelse ser vi hans makt. Han satte sitt liv til for oss. Ingen kunne ta livet av Jesus. Han gav det selv (Joh 10,18).

Velsignelsen i Kristus - Efeserbrevet(III)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/1
I barnekåret opplever et Guds barn at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. En er trygg fordi at all velsignelse og alle frelsesgodene hører Guds barn til. Det gir frimodighet til å tale ut om alle ting og be om alle ting i Jesu navn.

Svigtet af Gud
C.O.Rosenius - Samlede Skrifter bind XI
Troen holder sig til, hvad Gud har sagt. Er end følelsens vished den lifligste, så er dog troens vished den tryggeste. Dine følelser kan svinge, ja helt forsvinde, men hvad du ejer, nedlagt i Guds løfte, har du altid i behold.
Velsignelsen i Kristus - Efeserbrevet(II)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1994/6
Både utvelgelsen og den tilregna stillingen som den innebærer, har et Guds barn i Jesus. I ham forteller om alt. Han er årsaken til dette herlige ?elsesgode. Det var hans stilling vi har fått del i.

«Se til at ingen fører dere vill!»
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.4 1994
Det er som vi ser Rom 1,18 flg. går bokstavelig i oppfyllelse. Flere og ?ere roser seg av sin skam og sitt perverse liv. Det gjelder umoral, samboerforhold, homofile og lesbiske forhold. Fedre og mødre forlater med et smil sitt ansvar i den falske strøm om noe stort - utenfor heim og ekteskap.

La Kristi ord bo rikelig i dere! Kol 3:16. Erkjenner at nettopp dette at Kristi ord bor rikelig i og blant oss er selve «universalmidlet» mot alt åndelig ondt, både hos den enkelte kristne, og hos menighetene. Ja, for hele Kristi menighet på jord.

En Guds flygtning
Asbjørn Aavik - IKKE GLEMT AF GUD
Herren selv kom jo vandrende ind mellem Kains grøntsagsrækker. Lige ind til dette barns nøgne fødder kom han. Å, om så dette barn med slangegiften i sig havde kastet sig i støvet og råbt: - Herre, det var ikke Abel, min bror, som var ond.

Mørkets skatte
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt
I mørket kan du ikke se nogen vej frem. Men det kan Herren. Du kan ikke forstå hans hensigt med prøvelsen, men han ved altid, hvad han gør. Gud kender dig til bunds.
Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - IX
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.3 1994
Av og til kan vi bli så opptatt av mange ytre ting, at selve hovedsaken blir borte for oss. Ordet vil her rette vårt blikk bort fra bud og regler som en kan se ulikt på, og til å se på det vi har i Jesus, rettferdigheten fra Gud, fred med Gud, og glede i Den Hellige Ånd.

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - VIII
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.1 1994
En nådegave er altså ikke en naturgave. Det er ikke noe et ugjenfødt menneske har. Nei, her taler vi om åndelige gaver, gaver som de får som har fått Den Hellige Ånd. Vi taler om gaver ut fra nåde. Bare den som er under Guds nåde har en slik utrustning.

Livets brød
Øivind Andersen - LIVETS BRØD
Alle som tror på Jesus, vil jeg minne om hva det ligger i det at Jesus kaller seg livets brød. Det må. etes hver dag! Den som tror på ham, eier ham! «Den som tror på Sønnen, har evig liv.»

Fred
Thomas Teglgaard - JOHNN
Først pinsedag fornemmer vi en slags afklaring hos dem, ikke mindst hos Peter, som pludselig forkynder evangeliet med saft og kraft, sirnpelthen fordi Helligånden nu vejleder Peter, udlægger Skriften for ham, overbeviser ham om sandheden.
Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet VII
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.6 1993
Guds altere blir revet ned, avgudene settes opp i stedet. Gud forherdet en del av Israel (v. 7 ?g.). Gud gav dem en sløvhets ånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører (v. 8). Ja, øynene ble formørket (v. 9).


Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2024

Fremmed ild -
Mye av vår tids lovsang og gudstjeneste må karakteriseres som selvvalgt gudsdyrkelse. Vi akter ikke på Guds ord, vi akter ikke på at vi skal fram for Den Hellige, og at det er Han som setter vilkårene for vår framtreden.
Per Bergene Holm

Den sten som bygningsmennene forkaste – Det skal ikke bestå noen rettferdighet, ikke noen gjerning, ikke noen hellighet uten den ene som er Kristus, denne hjørnestenen. Det er jo ingen annen hjørnesten.
Martin Luther

Den Hellige Ånds innsegl  - Å åpenbare Jesus er Den Hellige Ånds oppgave. Jeg kan høre og lese om ham, men jeg kan ikke gi meg selv troen. Hvis Guds Ånd ikke fører Jesus inn i hjertet mitt, kommer han aldri inn
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2024

Jesu Kristi oppstandelse under angrep
På langfredag avvæpnet Jesus Kristus maktene og myndighetene og stilte dem frem i deres nederlag. Satan var slått. Påskemorgen viste Jesus Kristus seg som dødens overvinner og at hans fullkomne offer var godtatt av den evige Gud og Far.
Eivind Gjerde

Gleden som ventet Under korsets uutholdelige smerte kjente han gleden over hva som ventet. Etter vanhelligelsen og opplevelsen av forbannelsen, så han fram til forherligelsen.
Kjell Dahlene

Tenk at jeg fikk full pakke!  “Jeg har aldri vært i en sånn begravelse før,“ underforstått: Jeg har aldri opplevd at noen kan ha sånn trøst i sorgen, og en slik tro på å få møtes igjen i evig glede.
Marit Gundersen
Nyt Livs bNyt Liv 24/1lad 2024-nr.1 - PDF format.

I er verdens lys - Jesus sagde: ”Det er for mit navns skyld.” Det er navnet Jesus, der er kilden til det hele. At de er verdens lys, siger nemlig ikke noget om, hvordan de betragtes af verden.
Frank Jacobsen

Han lever, han lever endnu!
  - ”O salige stund uden lige” er en herlig påskesang. Måske en af de allerbedste opstandelsessange, vi har på norsk. Født i dyb smerte. Men fyldt til randen af glæde og lovsangsjubel!
Johnn Hardang

Jesus havde magt -  Jesus er ikke længere på korset. Korset er tomt. Det er graven også. Jesus lever, og han har al magt. For mange kristne hænger Jesus stadig på korset. ”O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, . . .
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2024

Sanne og falske profeter
En kvinne som mener seg å ha kall til ha hyrde- og læreansvar i menigheten har ikke kall fra Gud. Dette er Guds ord!
Konrad Fjell

Misjonen og Jesu gjenkomst
Vi er ikke bare kalt til egen frelse. Heller er vi ikke kalt bare til å vente, nei gjennom indre- og ytremisjon skal vi fremskynde dagen og budskapet om at Jesus kommer
Erik Høiby

Antisemittismen lever i beste velgående
Herren våker over Israel. Israel er Guds øyesten. Og hans folk skal en dag få del i Guds fulle velsignelse. Men over dem som har forfulgt jødene, hviler Guds forbannelse.
Per Haakonsen
Nyt Liv 23/3Nyt Livs blad 2023-nr.3 - PDF format.

Lov og evangelium - Guds nåde er forunderlig. Den er gammel. Den har sin rod og grund i Gud selv. Før verdens grundvold blev lagt, var den der, og så er den alligevel altid ny.    
Hans Erik Nissen

Vækkelseslinjen
  - På vej til møderne skete det, at det ”tog” dem så stærkt, at de måtte om bag nogle sten og kæmpe i bøn. De var fattige i sig selv, helt afhængige af himmelkræfter.
Egil Sjaastad

Ren og retfærdig -  Jeg vidste, at jeg en dag skulle frem for den hellige Gud, og da forstod jeg, at mit liv overhovedet ikke havde været, som Gud ville, det skulle være
Ove Sandvik
Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2022

Jesus er Guds ord
Jesus er Guds Ord
Af Filip Hjorth Kofod
En andagts- og refleksionsbog over Salmernes Bog. Det er ikke en traditionel andagtsbog, men nærmere en nedfældelse af forfatterens personlige udbytte af sin læsning af salmerne. .
Kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.   - 239 sider / 175 kr.

Genkomst Fra opstandelsen til Hans genkomst
Af D.A. Carson
Den er først og fremmest skrevet som en kristen brors formaning og opmuntring
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
40 sider / 30 kr.

Tro,håb og kærlighed Tro, håb og kærlighed
Jakob Rahbek
Et bibelstudiehæfte over tro, håb og kærlighed i hhv. Matthæus,- Markus- og Johannesevangeliet.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
46 sider / 30 kr.

Den Kristne Tro - VIDEO-serie -
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

den kristne tro