Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija,
ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
1 Guds igenfødte, ny-levende sjæle,
møder vor Fader i syngende flok!
Herrens nyskabninger, I, som fik mæle,
kan i hans lovsang ej øve jer nok.
Lader dog hver sig for Faderen høre,
hvem der kan dejligst hans nåde kundgøre!
Halleluja, halleluja!

2 Onde vi vare og døde som stene,
hårde i hjertet som marmor og stål,
det var din mægtige styrke alene,
som os fik reddet og nå'de sit mål,
lod os ved Ånden i ordet fornemme
Frelserens levendegørende stemme.
Halleluja, halleluja!

3 Når vi betænker, hvad Faderen tænkte,
da han begyndte at drage os ud,
da han os livet i Midleren skænkte,
smykked os faldne til Frelserens brud,
at han os elskte, os onde, så såre,
må vi hensmelte i kærligheds tåre.
Halleluja, halleluja!
4 Hvo vil nu Herrens udvalgte anklage?
Gud os i Kristus retfærdige gør,
her er velsignelsens fylde at smage,
her er Guds nåde og Himlenes dør;
troen brød gennem al angestens pile,
fandt under korset sit fristed til hvile.
Halleluja, halleluja!

5 Aldrig kom englene sådant for øre,
før man begyndte Guds harper at slå,
det var for dem så livsaligt at høre,
Himlenes hele forsamling tog på:
Amen! Halleluja! Sejren er vundet,
Jesus sit får, det fortabte, har fundet!
Halleluja, halleluja!

6 Op da, I troende, Herrens udkårne,
kender dog Faderens kærlige sind!
Hjertens fortrolige, som hans Enbårne,
trænger i favnen ham tættere ind!
Takker for den uskattérlige ære,
at I hans sønner og døtre må være!
Halleluja, halleluja!

Den danske Salmebog nr.492

Hans Adolph Brorson 1735. C.J. Brandt 1885. Thomas Laub 1896.
ANDAGT
Bibelvers

Mark 13,21-37
Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg! (v.37).

At våge vil sige at kende sin sande åndelige stilling. Det er desværre muligt at vide, hvordan en kristen skal og bør være uden selv at være vågen. Man kan endda skildre, hvordan den sovende har det, samtidig med at man er blind for sin egen situation. Hvis jeg sover, ved jeg ikke, hvordan det er fat med mig selv. Det er det forfærde­lige!

At være vågen er derfor at have Helligåndens lys ind over sit liv og kende sin egen åndelige situation. Den våg­ne ved, hvordan det er med kærligheden til Kristus, bøn­nen, bibellæsningen, tjenesten og omsorgen for de ufrel­ste.
Den vågne ser, hvor meget der mangler her. Han mær­ker, hvor stærk verden, Satan og den gamle syndige natur sta­digvæk er. Han eller hun klager til Gud over sin kulde og sit vanskelige temperament.
Det vågne øje gør ydmyg, mild og varsom. Man æng­stes for sig selv, for Satan og for alt det, der vil tage plad­sen for Gud, og hele livet igennem må en discipel igen og igen løbe til sin himmelske far. En vågen kristen er såle­des en kæmpende kristen, for han ser farerne og kæmper mod dem.
Det koster at våge. Tiden før Jesu genkomst vil blive en sløv og søvnig tid åndeligt set. Der lyder gennem hele Det Nye Testamente en stærk formaning til endetidens krist­ne om at våge. Jesus lægger her stærk vægt på, at forma­ningen gælder alle.
Denne vågenhed udspringer af et levende samvær med Jesus Kristus i hverdagen. Er jeg dag for dag i Jesus med hele mit liv, bliver synd synd og nåde nåde. Ved Helligån­den, gennem Ordet og bønnen, åbenbares Jesus dag for dag for den troende. Også her har Jesus taget ansvaret for os, bare vi bliver i ham.

Tormod Vågen
I KONGENS NÆRHED (4.marts)
Nyt Livs Forlag 2018

Se, vi går op til Jerusalem
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Når vi betragter Jesu lidelse, er det vigtigste og højeste, vi skal lægge os på sinde, at Jesus har lidt af lydighed mod sin himmelske far og til tjeneste og gavn for os, for at Skriften skulle opfyldes.
Gjennom død til liv
O. HALLESBY - I KORSETS LYS
Å leve i Kristus vil si at min sjel er så avhengig av Kristus som mine lunger av luften. Når jeg ånder om morgenen, så venter jeg ikke å leve av den luft til middag. Nei, uavbrutt må jeg ånde den brukte luft ut og den friske inn.

Velsignelsen i Kristus - Pantet på vår arv Efeserbrevet (IX)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1996/1
Her trenger vi klar tale i dag. Mange vil vandre i flere riker, både i sitt eget rike, verdens rike og Guds rike. De vil bestemme selv over sine tanker, sine holdninger og sine liv. Men en halting til alle sider, kan ikke forenes med å høre Kristus til. Den som hører Kristus til bøyer sitt liv inn under hans Ord og hans vilje.

Velsignelsen i Kristus - Hans herlighet til pris Efeserbrevet (VIII)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/6
Menigheten er et resultat av Jesu Kristi gjerning. Han har utført skapelsen, lagt grunnen til herligheten. Han har gitt seg selv til menigheten og dermed preget den i alle deler. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gierninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem (Ef 2,10).

Velsignelsen i Kristus - Den Hellige Ånds besegling Efeserbrevet (VII)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/5
Åndens besegling er en gave og den har stor betydning for vårt liv og vandring i denne verden. Den Hellige Ånd bekrefter vårt barnekår. Åndens bekreftelse gielder i det indre forholdet til Gud. Når et menneske tror på Jesus og tar sin tilflukt til ham, tar Den Hellige Ånd bolig i det mennesket. Når Den Hellige Ånd kommer inn, skjer det en besegling.

Velsignelsen i Kristus - Del i arven - Efeserbrevet(VI)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/4
I ham har vi del i arven. Vår arv er helt og holdent knyttet til Kristus. Utenfor ham er alle veier til arven stengt. Han kaster lys over arven for oss slik at det blir mulig for oss å ane litt av arvens innhold og karakter. Videre gir det sikkerhet for arven. I den gamle oversettelsen (NO30) stod det: «I hvem vi har fått arvelodd.»

Mitt lys og min frelse
Reidar Eriksen - Bibelsk Tro nr.1 1992
Guds Ord er vårt sanne lys og vår ledestjerne. Det er «en lykt for vår fot og et lys på vår sti.» ~ Skal jeg få eie livsens lys og ikke gå meg vill på min vandring, må Guds evige, sanne Ord få være mitt livs vern. Ordet er den største skatt og rikdom. Det tar aldri feil.
Velsignelsen i Kristus - Efeserbrevet(V)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/3
Av og til spør vi bekymret hvordan det skal gå med Guds rike. De nedbrytende kreftene er så sterke, forførelsene så mange og troens mot så lite. Vil Gud bli den store taperen? Ordet i dag fra Efeserbrevet skal minne oss om at Gud ikke har mistet oversikten. Han styrer alle ting ved sin nådes makt til sitt endelige mål. Hva Gud har bestemt, skal han fullføre.

Hva er fornyelse?
Jan Bygstad - ORIENTERINGSPUNKTER i en forvirret tid
Det moderne kan i denne sammenheng bli direkte nedbrytende. Fornyelse består ikke i og kornmer ikke av «å ?nne på noe nytt», men består i en ny besinnelse på hva som er oss overgirt i de hellige skrifter, i hva som er oss overgirt fra apostler og profeter.
Drømme i mængde er tomhed, Præd 5,6
Af Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt (andagt 15.nov)
Derfor kalder Herren dig til at tjene ham i dag. Drøm dig ikke ind i en ukendt fremtid. Drøm dig heller ikke et andet sted hen. Tjen Herren der, hvor du er.
Forløsningen i Kristus - Efeserbrevet(IV)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/2
I sin forløsergjerning viste Kristus den største svakhet og den mest triumferende makt. Svakheten ser vi i at han føres som en forbryter til retterstedet og henges på korset, forbannelsens tre. Men også i hans fornedrelse ser vi hans makt. Han satte sitt liv til for oss. Ingen kunne ta livet av Jesus. Han gav det selv (Joh 10,18).

Velsignelsen i Kristus - Efeserbrevet(III)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/1
I barnekåret opplever et Guds barn at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. En er trygg fordi at all velsignelse og alle frelsesgodene hører Guds barn til. Det gir frimodighet til å tale ut om alle ting og be om alle ting i Jesu navn.

Overvunden fristelse
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Jesus diskuterede aldrig, om der var en djævel. Han trak masken bort fra hans ansigt. Jesu eneste våben i denne kamp var Guds ord, Bibelen.

Svigtet af Gud
C.O.Rosenius - Samlede Skrifter bind XI
Troen holder sig til, hvad Gud har sagt. Er end følelsens vished den lifligste, så er dog troens vished den tryggeste. Dine følelser kan svinge, ja helt forsvinde, men hvad du ejer, nedlagt i Guds løfte, har du altid i behold.
Velsignelsen i Kristus - Efeserbrevet(II)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1994/6
Både utvelgelsen og den tilregna stillingen som den innebærer, har et Guds barn i Jesus. I ham forteller om alt. Han er årsaken til dette herlige ?elsesgode. Det var hans stilling vi har fått del i.

«Se til at ingen fører dere vill!»
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.4 1994
Det er som vi ser Rom 1,18 flg. går bokstavelig i oppfyllelse. Flere og ?ere roser seg av sin skam og sitt perverse liv. Det gjelder umoral, samboerforhold, homofile og lesbiske forhold. Fedre og mødre forlater med et smil sitt ansvar i den falske strøm om noe stort - utenfor heim og ekteskap.

La Kristi ord bo rikelig i dere! Kol 3:16. Erkjenner at nettopp dette at Kristi ord bor rikelig i og blant oss er selve «universalmidlet» mot alt åndelig ondt, både hos den enkelte kristne, og hos menighetene. Ja, for hele Kristi menighet på jord.

En Guds flygtning
Asbjørn Aavik - IKKE GLEMT AF GUD
Herren selv kom jo vandrende ind mellem Kains grøntsagsrækker. Lige ind til dette barns nøgne fødder kom han. Å, om så dette barn med slangegiften i sig havde kastet sig i støvet og råbt: - Herre, det var ikke Abel, min bror, som var ond.

Mørkets skatte
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt
I mørket kan du ikke se nogen vej frem. Men det kan Herren. Du kan ikke forstå hans hensigt med prøvelsen, men han ved altid, hvad han gør. Gud kender dig til bunds.
Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - IX
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.3 1994
Av og til kan vi bli så opptatt av mange ytre ting, at selve hovedsaken blir borte for oss. Ordet vil her rette vårt blikk bort fra bud og regler som en kan se ulikt på, og til å se på det vi har i Jesus, rettferdigheten fra Gud, fred med Gud, og glede i Den Hellige Ånd.

Giv os i dag vort daglige brød
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Det er Jesus, der er brødet, det er Guds ord, der er brødet - og dog er det en og samme ting, et og samme brød. For Jesus er i Ordet, og Ordet er i ham. Og at tro på dette ord, det er at spise brødet.
Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - VIII
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.1 1994
En nådegave er altså ikke en naturgave. Det er ikke noe et ugjenfødt menneske har. Nei, her taler vi om åndelige gaver, gaver som de får som har fått Den Hellige Ånd. Vi taler om gaver ut fra nåde. Bare den som er under Guds nåde har en slik utrustning.

Livets brød
Øivind Andersen - LIVETS BRØD
Alle som tror på Jesus, vil jeg minne om hva det ligger i det at Jesus kaller seg livets brød. Det må. etes hver dag! Den som tror på ham, eier ham! «Den som tror på Sønnen, har evig liv.»

Fred
Thomas Teglgaard - JOHNN
Først pinsedag fornemmer vi en slags afklaring hos dem, ikke mindst hos Peter, som pludselig forkynder evangeliet med saft og kraft, sirnpelthen fordi Helligånden nu vejleder Peter, udlægger Skriften for ham, overbeviser ham om sandheden.
Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet VII
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.6 1993
Guds altere blir revet ned, avgudene settes opp i stedet. Gud forherdet en del av Israel (v. 7 ?g.). Gud gav dem en sløvhets ånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører (v. 8). Ja, øynene ble formørket (v. 9).

Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg
Af Asbjørn Aavik - ÅNDENS TEMPEL
Den Hellige Ånd bedrøves ved vår ulydighet. All motstand i vårt liv bedrøver ham. Han bryter seg aldri med makt gjennom noe hinder han møter i livet vårt. Han bedrøves bare - og hindres av det. Min ulydighet blir Åndens stengsel for hans virke i meg og for hans gjernig ved meg.

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet (VI) Ingen blir frelst ved å holde seg til en hedensk religion. Ingen blir frelst ved å være seriøs i sin religiøsitet. Det er helt nødvendig å høre evangeliet om Jesus Kristus for å bli frelst.

At vi alle må være ét
Schildhelm Michelsen
Ja vejen opad kan være besværlig, da må man slippe alt, som vil hindre en på vandringen, og som kan gøre vandringen umulig – men slipper du dit eget – og har Jesus i sigte, ham som mål, da se fremad, se opad og oplev det forunderlige, at des nærmere du kommer Jesus, des nærmere kommer du også din næste, der også er på vej og har samme mål som du.

Ja, Herre!
Af Øivind Andersen - Ved Kilden
Men nu har Jesus fået Peter derhen, hvor han vil have ham.Nu er ydmygelsen størst, men nu bliver opgaven også størst:»Vær hyrde for mine får! « Peter er igen indsat i sit apostelkald.

Nyt Livs bNyt Liv 24/1lad 2024-nr.1 - PDF format.

I er verdens lys - Jesus sagde: ”Det er for mit navns skyld.” Det er navnet Jesus, der er kilden til det hele. At de er verdens lys, siger nemlig ikke noget om, hvordan de betragtes af verden.
Frank Jacobsen

Han lever, han lever endnu!
  - ”O salige stund uden lige” er en herlig påskesang. Måske en af de allerbedste opstandelsessange, vi har på norsk. Født i dyb smerte. Men fyldt til randen af glæde og lovsangsjubel!
Johnn Hardang

Jesus havde magt -  Jesus er ikke længere på korset. Korset er tomt. Det er graven også. Jesus lever, og han har al magt. For mange kristne hænger Jesus stadig på korset. ”O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, . . .
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2024

Sanne og falske profeter
En kvinne som mener seg å ha kall til ha hyrde- og læreansvar i menigheten har ikke kall fra Gud. Dette er Guds ord!
Konrad Fjell

Misjonen og Jesu gjenkomst
Vi er ikke bare kalt til egen frelse. Heller er vi ikke kalt bare til å vente, nei gjennom indre- og ytremisjon skal vi fremskynde dagen og budskapet om at Jesus kommer
Erik Høiby

Antisemittismen lever i beste velgående
Herren våker over Israel. Israel er Guds øyesten. Og hans folk skal en dag få del i Guds fulle velsignelse. Men over dem som har forfulgt jødene, hviler Guds forbannelse.
Per Haakonsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2023

Et lys for dem som sitter i mørket -
Er du motløs og trett som kristen? Gå da til din Frelser og gi ham den store julegaven, som han framfor alt vil ha! Den at du legger ditt liv på Ham og tror at Han er nok, for evig nok for deg. Da blir det jul etter Guds vilje, for du da tar imot Jesus som din Frelser.
Gunnar Nilsson

En frelser er født – Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov. Han steg ned til oss, lot seg føde som menneske og gikk inn under våre kår.
Ludvig Hope

Gud vil oppreise en profet som Moses  - Det nye testamente stadfester at Guds løfter om Messias ble oppfylt. I Joh 1,45 sier Filip til Natanael: “Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.”
Olav Hermod Kydland
Nyt Liv 23/3Nyt Livs blad 2023-nr.3 - PDF format.

Lov og evangelium - Guds nåde er forunderlig. Den er gammel. Den har sin rod og grund i Gud selv. Før verdens grundvold blev lagt, var den der, og så er den alligevel altid ny.    
Hans Erik Nissen

Vækkelseslinjen
  - På vej til møderne skete det, at det ”tog” dem så stærkt, at de måtte om bag nogle sten og kæmpe i bøn. De var fattige i sig selv, helt afhængige af himmelkræfter.
Egil Sjaastad

Ren og retfærdig -  Jeg vidste, at jeg en dag skulle frem for den hellige Gud, og da forstod jeg, at mit liv overhovedet ikke havde været, som Gud ville, det skulle være
Ove Sandvik
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2023

Syng om korset
Det er farlig å lage en følelse og en stemning. Det skjer lett når vi legger opp til spesielle lovsangskvelder.
Hans Erik Nissen

Vekkelse uten motstand Historiske vekkelser var gjerne forbundet med stor motstand. Forkynnere ble ikke sjelden anklaget for å ødelegge forsamlingene, da mange som gikk under kristennavnet kom i stor åndelig nød.
Per Bergene Holm

Lov og evangeliet i anfektelse Selve løsningen for Job lå ikke i at Herren forklarte ham alt som var gåtefullt. Nei, det var det at Herren talte til ham og tok seg av ham, som var hovedsaken.
Guttorm Raen
Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2022

Jesus er Guds ord
Jesus er Guds Ord
Af Filip Hjorth Kofod
En andagts- og refleksionsbog over Salmernes Bog. Det er ikke en traditionel andagtsbog, men nærmere en nedfældelse af forfatterens personlige udbytte af sin læsning af salmerne. .
Kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.   - 239 sider / 175 kr.

Genkomst Fra opstandelsen til Hans genkomst
Af D.A. Carson
Den er først og fremmest skrevet som en kristen brors formaning og opmuntring
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
40 sider / 30 kr.

Tro,håb og kærlighed Tro, håb og kærlighed
Jakob Rahbek
Et bibelstudiehæfte over tro, håb og kærlighed i hhv. Matthæus,- Markus- og Johannesevangeliet.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
46 sider / 30 kr.

Den Kristne Tro - VIDEO-serie -
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

den kristne
                tro